Bok i skriftserie som trycks på Media-Tryck

1. Bokproduktion

Bokens inlaga

Det finns flera olika sätt att skapa bokens inlaga, alltså det som finns mellan pärmarna på boken. Författare/redaktör kan välja mellan dessa beroende av behov, tid och budget.

Mall 1 – författaren sätter själv i Wordmall

Media-Tryck har en Wordmall som avhandlingar och andra böcker kan sättas i (sätta = att montera texten enligt en viss layout). Detta innebär att författaren själv sätter boken i Word och lämnar in en pdf till Media-Tryck, och boken blir exakt likadan som författaren gjort den. Ingen extra kostnad utöver Media-Trycks grundoffert. Det är till stor hjälp att gå Media-Trycks kurs i hur man arbetar på rätt sätt i mallen och i Word.               

Författaren sätter själv i annat program

Vissa vill hellre sätta boken själv enligt eget huvud, och det är möjligt att göra. Det finns exempel på författare som har satt sin bok i programmet LaTeX, och andra som själva satt boken i InDesign. Då lämnas inlagan till Media-Tryck som pdf. Ingen extra kostnad utöver Media-Trycks grundoffert. 
     Exempel satt i LaTeX: Persson

Mall 2 – Media-Tryck sätter i bokmall i InDesign
I samarbete med en professionell layoutare och Media-Tryck har vi tagit fram en automatiserad mall för inlagor som uppfyller våra önskemål för bokutseende. 
     Exempel: Nordic Seniors
Önskar du använda denna mall gör du så här:
Avtala med Media-Tryck att du vill ha boken satt i "MALL E5 HT". Sätt texten i ovan nämnda Wordmall och formatera den efter formatmallarna. Därefter kommer Media-Tryck att montera om texten, och boken kommer att få ett annat, mer bokaktigt, utseende än i Wordmallen. Media-Tryck tar en mindre summa för detta arbete. Kostnaden (ca 3 500 kr, beror av bokens längd) är avhängig sättarens arbetsinsats. Det är viktigt att texterna är väl genomarbetade och korrekturlästa innan inlämning. Många korrekturändringar gör sättningen mycket dyrare.

Anlita formgivare
Det är också möjligt att anlita en professionell formgivare som sätter boken manuellt. Kostnad beror av layoutarens taxa och bokens längd (vi uppskattar priset till mellan 10 000 och 25 000 kronor).   
     Exempel: Björklund (utdrag)

Speciella behov vid sammanläggningsavhandlingar
I sammanläggningsavhandlingar brukar varje ingående artikel behålla layouten från den ursprungliga publiceringsplatsen, och endast kappan och opublicerade manuskript sätts för boken. Författaren kan då välja att sätta dem på något av ovanstående sätt. Observera att sammanläggningsavhandlingars omslag brukar följa universitetets grafiska profil.    

Bokens omslag

Enkelt omslag
Ett enkelt omslag kan göras på tre olika sätt.

 1. I enlighet med universitetets grafiska profil. Detta är det vanliga omslaget för böcker som inte ges ut inom en skriftserie, och kan göras både med och utan omslagsbild.                  
  Exempel: Johansson
  Exempel: Svensson
 2. I enlighet med skriftseriernas mall för böcker utan omslagsbild. Skriftserierna har tagit fram en mall för den som inte har någon omslagsbild, men vill ha ett utseende som ser ut som en riktig bok. Vi har skapat ett standardutseende med möjlighet att välja mellan tio olika färger. Till detta har vi tagit fram färgade pappersark som läggs innanför omslaget, i samma tio färger. När du bokar tryckning hos Media-Tryck, uppge att du vill ha färgat papper och vilken färg.          
  Exempel: Blomberg

  Exempel: Ignell
 3. I enlighet med skriftseriens riktlinjer. Vissa skriftserier har egna fasta utseenden som redaktören beslutat ska följas. Också här är det aktuellt med färgade papper innanför omslaget.      
  Exempel: Persson
  Exempel: Ekberg

I alla tre ovanstående fall ingår omslagslayouten i Media-Trycks grundoffert och innebär alltså ingen extra kostnad.

Avancerat omslag

Omslag kan också – efter samråd med oss – göras på ett mer avancerat sätt, med bildmaterial och med anlitad layoutare. Vissa skriftserier har beslutat att alltid ha avancerade omslag.
     Exempel: Nordic Seniors
     Exempel: Björklund

Ett avancerat omslag kan se ut på olika sätt. Vi rekommenderar dig att använda universitetets officiella typsnitt – Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std. Observera att det inte är tillåtet att använda LU:s tidigare grafiska utformning!

Även till det avancerade omslaget rekommenderar vi ett färgat pappersark som läggs innanför omslaget. Det finns tio färger att välja mellan, varav en är svart. När du bokar tryckning hos Media-Tryck, uppge att du vill ha färgat papper och vilken färg. 

Observera att du kan behöva betala för bildrättigheter – antingen för rätten att använda bilden eller för att få tillgång till bilden i högupplöst format. Detta är författarens ansvar – läs gärna mer om bildanvändning på HT-bibliotekens hemsidadär du även kan hitta länkar till bilddatabaser.                      

ISBN-nummer

Böckerna som ges ut ska förses med ISBN-nummer. En bok som ges ut både i tryckt form och i digital open access- version får två ISBN-nummer, en för varje version, enligt beslut av Kungliga biblioteket. För att erhålla ISBN-nummer, mejla oss på skriftserierht.luse. Var helst inte ute i sista minuten.

Vi tillhandahåller ISBN-nummer både för böcker som ges ut inom skriftserierna och de som ges ut internt utan serietillhörighet. Det gäller alltså även de internt utgivna avhandlingarna. Det enda undantaget är serier där redaktören valt att själv hantera ISBN-numren, dessa är dock ganska få.

ISSN-nummer

De flesta serier har ett ISSN-nummer som identifierar serien. Alla böcker i en serie har alltså samma ISSN-nummer. Det ska anges både på tryckortssidan och baksidan.

Tryckortssida

På bokens tryckortssida ska följande information finnas angivet:

 • ISBN-nummer för den tryckta versionen
 • ISBN-nummer för den digitala versionen (när det finns)
 • ISSN-nummer (när det finns)
 • Tryck: Media-Tryck, Lunds universitet, [årtal]
 • Eventuell information som rör skriftserien, t ex redaktörens namn, när serien grundades osv – individuellt för varje serie
 • Layout: [namn] (när det finns)
 • Eventuell information om omslagsbild
 • Information om att boken kan köpas via vår hemsida. Texten beror av skrift-seriens url-adress, men formuleras enligt följande princip:

  Lund Studies in Arts and Cultural Sciences kan beställas via Lunds universitet: www.ht.lu.se/serie/lsacs/
  E-post: skriftserier@ht.lu.se

  Lund Studies in Arts and Cultural Sciences can be ordered via Lund University: www.ht.lu.se/en/serie/lsacs/
  E-mail: skriftserier@ht.lu.se

  Välj språk – svenska för svenskspråkiga böcker, engelska för övriga.

          Exempel: Mediehistoriskt arkiv
          Exempel: Absalon


Omslagets baksida

Alla baksidor ska ha en baksidestext som på ett lättfattligt sätt förklarar vad boken handlar om, riktat även till icke-specialister – det ska alltså inte vara samma text som abstract. Texten ska vara på samma språk som boken. Utöver denna text ska följande information finnas med:

 • Lunds universitets logga, svenskspråkig logga på svenskspråkig bok, engelskspråkig logga på övriga språk.
 • Seriens namn.
 • Gärna institutionens namn.
 • ISBN-nummer för den tryckta versionen.
 • Gärna ISSN-numret (när det finns).
 • Streckkod baserad på ISBN-numret (denna hjälper Media-Tryck till med så att det blir rätt).               
  Exempel: Blomberg
  Exempel: Lindhé     
         

Antal exemplar och print-on-demand

Boken trycks i en förstaupplaga hos Media-Tryck. Vår modell innebär att boken sedan görs tillgänglig som print-on-demand.

Antal exemplar i förstaupplagan: Bestäms av författaren och redaktören (för avhandlingar gäller särskilda regler, se disputationsrutinerna). Upplagan kan hållas nere eftersom du inte behöver ta hänsyn till de böcker som säljs i framtiden – dem betalar kunden för vid beställning. Räkna istället med de exemplar du vill ha själv och kunna ge bort. Vi vill dessutom ha det antal exemplar vi har stående abonnenter för – kontakta oss för att få denna siffra.

Print-on-demand innebär att du som författare kan hålla ner kostnaden för trycket och samtidigt kan boken inte ta slut.

Tidplan

För detaljer om tidplan för bokproduktion hänvisar vi till Media-Tryck. Vi kan ge dig råd om olika delar av publiceringsarbetet, så kontakta oss gärna tidigt i processen.
 

2. Bokens synlighet och tillgänglighet

Information

På vår hemsida samlar vi information om HT-forskarnas böcker. För att en bok ska synas där måste du lägga in information om den i LUCRIS – det är därifrån titlarna hämtas till vår databas.

Open access

Via bokens visningssida här på hemsidan kan man också nå den fria digitala filen, i de fall den finns, genom knappen ”Läs boken”. Om du laddar upp din pdf-fil i LUCRIS och under "public access to file" anger den som "open" så kommer den att synas här. Om boken finns öppet tillgänglig på annan plats kan du ange en extern länk.

Bokförsäljning

Vår hemsida är kopplad till en nätbutik där köparen kan betala med kort. Butiken nås via bokens visningssida genom knappen ”Köp boken”.

Boken ska också läggas in i Bokinfo (undantag kan förekomma). Detta innebär att boken blir tillgänglig i alla bokhandlares beställningssortiment och på nätbokhandlare som t ex Adlibris och Bokus. Arbetet med inläggningen sköts av Media-Tryck, och går bra att kombinera med print-on-demand-lösningen. Media-Tryck tar ut en mindre engångskostnad för arbetet (750 kronor), och hanterar sedan beställningar, fakturering, tryck och utskick. Boken blir då på ett effektivt sätt tillgänglig för bokköpare.

Kostnader

Tryckkostnaden för den första upplagan av boken bekostas av författaren/ författarens tryckbidrag. Inga pengar från försäljningen går tillbaka till författaren. När en bok säljs som print-on-demand betalar kunden ett självkostnadspris för tryck och utskick. När en bok säljs som skriftserierna håller i lager stannar pengarna hos skriftserieverksamheten och används i arbetet med att sprida och synliggöra forskning.

Sammanfattande checklista

Bokproduktion

 • Ta hänsyn till tidplanen som Media-Tryck formulerat. Boka in tryck hos Media-Tryck i god tid.
 • Bestäm hur layoutandet av inlaga och omslag ska göras, beställ det du vill ha och ta hänsyn till eventuellt extraarbete i tidplanen.
 • Avgör vilket antal exemplar du behöver trycka till din första upplaga.
 • Se till att tryckortssidan och baksidan innehåller den information vi specificerat.
 • Beställ ISBN-nummer från oss och för in på tryckortssida och baksida.

Bokens synlighet och tillgänglighet

 • Lägg in boken i LUCRIS.
 • Skriv på ett avtal med oss och skriftseriens redaktör.
 • Lägg filen open access via LUCRIS (rekommenderas).
 • Tillåt Media-Tryck att sälja boken som print-on-demand (rekommenderas).
 • Tillåt Media-Tryck att lägga in boken på Bokinfo, till en engångskostnad på 750 kronor, för ökad tillgänglighet (rekommenderas).