Bok utanför skriftserie som trycks på Media-Tryck

 

1. Bokproduktion

Bokens inlaga

Det finns flera olika sätt att skapa bokens inlaga, alltså det som finns mellan pärmarna på boken. Författare/redaktör kan välja mellan dessa beroende av behov, tid och budget.

Mall 1 – författaren sätter själv i Wordmall
Media-Tryck har en Wordmall som avhandlingar och andra böcker kan sättas i (sätta = att montera texten enligt en viss layout). Detta innebär att författaren själv sätter boken i Word och lämnar en pdf till Media-Tryck, och boken blir exakt likadan som författaren gjort den. Ingen extra kostnad utöver Media-Trycks grundoffert. Det är till stor hjälp att gå Media-Trycks kurs i hur man arbetar på rätt sätt i mallen och i Word.              

Författaren sätter själv i annat program
Vissa vill hellre sätta boken själv enligt eget huvud, och det är möjligt att göra. Det finns exempel på författare som har satt sin bok i programmet LaTeX, och andra som själva satt boken i InDesign. Då lämnas inlagan till Media-Tryck som pdf. Ingen extra kostnad utöver Media-Trycks grundoffert.      
     Exempel satt i LaTeX: Persson


Mall 2 – Media-Tryck sätter i bokmall i InDesign

I samarbete med en professionell layoutare och Media-Tryck har vi tagit fram en automatiserad mall för inlagor som uppfyller våra önskemål för bokutseende.  
    Exempel: Nordic Seniors
Önskar du använda denna mall gör du så här: Avtala med Media-Tryck att du vill ha boken satt i "MALL E5 HT". Sätt texten i ovan nämnda Wordmall och formatera den efter formatmallarna. Därefter kommer Media-Tryck att montera om texten, och boken kommer att få ett annat, mer bokaktigt, utseende än i Wordmallen. Media-Tryck tar en mindre summa för detta arbete. Kostnaden (ca 3 500 kr, beror av bokens längd) är avhängig sättarens arbetsinsats. Det är viktigt att texterna är väl genomarbetade och korrekturlästa innan inlämning. Många korrekturändringar gör sättningen dyrare.

Anlita formgivare
Det är också möjligt att anlita en professionell formgivare som sätter boken manuellt. Kostnad beror av layoutarens taxa och bokens längd (vi uppskattar priset till mellan 10 000 och 25 000 kronor).      
     Exempel: Björklund (utdrag)

Speciella behov vid sammanläggningsavhandlingar
I sammanläggningsavhandlingar brukar varje ingående artikel behålla layouten från den ursprungliga publiceringsplatsen, och endast kappan och opublicerade manuskript sätts för boken. Författaren kan då välja att sätta dem på något av ovanstående sätt. Observera att sammanläggningsavhandlingars omslag brukar följa universitetets grafiska profil.     
 

Bokens omslag

Ett enkelt omslag görs i enlighet med universitetets grafiska profil. Detta är det vanliga omslaget för böcker som inte ges ut inom en skriftserie, och rekommenderas för avhandlingar utanför serier. Det kan göras både med och utan omslagsbild. Denna omslagslayout ingår i Media-Trycks grundoffert och innebär alltså ingen extra kostnad.              

     Exempel: Johansson
     Exempel: Svensson

ISBN-nummer

Böckerna som ges ut ska förses med ISBN-nummer (undantag kan förekomma). En bok som ges ut både i tryckt form och i digital open access- version får två ISBN-nummer, en för varje version, enligt beslut av Kungliga biblioteket. För att erhålla ISBN-nummer, mejla oss på skriftserierht.luse. Var helst inte ute i sista minuten.

Vi tillhandahåller ISBN-nummer både för böcker som ges ut inom skriftserierna och de som ges ut internt utan serietillhörighet. Det gäller alltså även de internt utgivna avhandlingarna.
 

Tryckortssidan

På bokens tryckortssida ska följande information finnas angivet:

 • ISBN-nummer för den tryckta versionen
 • ISBN-nummer för den digitala versionen (när det finns digital version)
 • Tryck: Media-Tryck, Lunds universitet, [årtal]
 • Layout: [namn] (när det finns)
 • Eventuell information om omslagsbild
 • Information om att boken kan köpas via vår hemsida (i de fall de ska göra det). Skriv texten på följande sätt:

  Denna bok och andra titlar utgivna av Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet kan beställas via: www.ht.lu.se/skriftserier/
  E-post: skriftserier@ht.lu.se

  This book, and other titles published by the Joint Faculties of Humanities and Theology at Lund University, can be ordered via: www.ht.lu.se/books/
  E-mail: skriftserierht.luse

  Välj språk – svenska för svenskspråkiga böcker, engelska för övriga.

         Exempel: HTRQ14

Omslagets baksida

Alla baksidor ska ha en baksidestext som på ett lättfattligt sätt förklarar vad boken handlar om, riktat även till icke-specialister – det ska alltså inte vara samma text som abstract. Texten ska vara på samma språk som boken. Utöver denna text ska följande information finnas med:

 • Lunds universitets logga, svenskspråkig logga på svenskspråkig bok, engelskspråkig logga på övriga språk.
 • Gärna institutionens namn.
 • ISBN-nummer för den tryckta versionen.
 • Streckkod baserad på ISBN-numret (denna hjälper Media-Tryck till med så att det blir rätt).

Antal exemplar och print-on-demand

Boken trycks i en förstaupplaga hos Media-Tryck. Vår modell innebär att boken sedan görs tillgänglig som print-on-demand.

Antal exemplar i förstaupplagan: Bestäms av författaren (för avhandlingar gäller särskilda regler, se disputationsrutinerna). Upplagan kan hållas nere eftersom du inte behöver ta hänsyn till de böcker som säljs i framtiden – dem betalar kunden för vid beställning. Räkna istället med de exemplar du vill ha själv och kunna ge bort.

Print-on-demand innebär att du som författare kan hålla ner kostnaden för trycket och samtidigt kan boken inte ta slut.


Tidplan

För detaljer om tidplan för bokproduktion hänvisar vi till Media-Tryck. Vi kan ge dig råd om olika delar av publiceringsarbetet, så kontakta oss gärna tidigt i processen. 


2. Bokens synlighet och tillgänglighet

Information

På vår hemsida samlar vi information om HT-forskarnas böcker. För att en bok ska synas där måste du lägga in information om den i LUCRIS – det är därifrån titlarna hämtas till vår databas.


Open access

Via bokens visningssida här på hemsidan kan man också nå den fria digitala filen, i de fall den finns, genom knappen ”Läs boken”. Om du laddar upp din pdf-fil i LUCRIS och under "public access to file" anger den som "open" så kommer den att synas här. Om boken finns öppet tillgänglig på annan plats kan du ange en extern länk.


Bokförsäljning

Vår hemsida är kopplad till en nätbutik där köparen kan betala med kort. Butiken nås via bokens visningssida genom knappen ”Köp boken”.

Boken ska också läggas in i Bokinfo (undantag kan förekomma). Detta innebär att boken blir tillgänglig i alla bokhandlares beställningssortiment och på nätbokhandlare som t ex Adlibris och Bokus. Arbetet med inläggningen sköts av Media-Tryck, och går bra att kombinera med print-on-demand-lösningen. Media-Tryck tar ut en mindre engångskostnad för arbetet (750 kronor), och hanterar sedan beställningar, fakturering, tryck och utskick. Boken blir då på ett effektivt sätt tillgänglig för bokköpare.


Kostnader

Tryckkostnaden för den första upplagan av boken bekostas av författaren/ författarens tryckbidrag. Inga pengar från försäljningen går tillbaka till författaren, utan när en bok säljs som print-on-demand betalar kunden ett självkostnadspris för tryck och utskick.

Sammanfattande checklista

Bokproduktion

 • Ta hänsyn till tidplanen som Media-Tryck formulerat. Boka in tryck hos Media-Tryck i god tid.
 • Bestäm hur layoutandet av inlaga och omslag ska göras, beställ det du vill ha och ta hänsyn till eventuellt extraarbete i tidplanen.
 • Avgör vilket antal exemplar du behöver trycka till din första upplaga.
 • Se till att tryckortssidan och baksidan innehåller den information vi specificerat.
 • Beställ ISBN-nummer från oss (ange om du vill ha ett eller två) och för in på tryckortssida och baksida.

Bokens synlighet och tillgänglighet

 • Lägg in boken i LUCRIS.
 • Lägg filen open access via LUCRIS (rekommenderas).
 • Tillåt Media-Tryck att sälja boken som print-on-demand och att lägga in boken på Bokinfo, till en engångskostnad på 750 kronor, för ökad tillgänglighet (rekommenderas).