Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Litteraturvetenskap

Utbildningen i litteraturvetenskap ger kunskap om litteraturens centrala texter och genrer, litteraturens historia från antiken till vår samtid, texttolkning och litteraturteori, och ger inblick i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället. Grundläggande för dessa studier är att träna förmågan att uppmärksamt läsa, diskutera och tolka texter i olika mänskliga sammanhang. Man övas i att skriftligt och muntligt förmedla litteraturstudiets kunskap, tolkningspraktik och kritiska perspektiv i olika former och medier. Dessutom studeras historiskt betydelsefulla föreställningar om diktkonsten samt modern litteraturvetenskaplig teori och metod.

Grundkurser

Ges termin

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.