Välgörare, arkeolog och språkvetare nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

Publicerad den 17 januari 2014

Humanistiska fakulteten har utsett styrelseordföranden i Crafoordska stiftelsen Ebba Fischer, arkeologen Ulla Lund Hansen och språkvetaren Marga Reis till hedersdoktorer 2014. Alla tre har genom sitt engagemang, sina personligheter och initiativ förbättrat och utvecklat undervisning och forskning vid den humanistiska fakulteten.

Ebba Fischer är styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen sedan 2008. Under hennes ordförandeskap har stiftelsen medverkat till att en professur i ämnet mänskliga rättigheter inrättats vid Humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund. Stiftelsen stödjer fakulteternas nybygge vid Sölvegatan, byggnadskomplexet LUX, med inflyttning under 2014. Därmed fullföljer Ebba Fischer den satsning på humaniora som inleddes med stödet till skapandet av Språk- och litteraturcentrum, SOL, även det ett omfattande byggnadsprojekt som avslutades 2005.
                     

En av de stora vinsterna med LUX och SOL är att studenternas utbildningsmiljö förbättras radikalt. Ebba Fischer, som själv har ett förflutet i nations- och karnevalssammanhang, har ett starkt engagemang för studenter och utbildning. Inom ramen för byggprojektet LUX har hon särskilt intresserat sig för de studerandes behov och för biblioteket, humanioras hjärta.

Humanitär verksamhet är viktig för Ebba Fischer, liksom för hennes föregångare i Crafoordska stiftelsen. Både som styrelseordförande och som privatperson verkar hon för att lindra den nöd – psykisk lika väl som fysisk – som drabbar människor även i det moderna välfärdssamhället. Hedersdoktoratet till Ebba Fischer är en påminnelse om att humaniora och humanitet går hand i hand.

Den andra hedersdoktorn är Ulla Lund Hansen. Hon är emeriterad lektor i arkeologi vid Saxo-institutet, Köpenhamns universitet. Hennes forskning om den romerska järnålderns materiella kultur och om kulturmöten under romersk tid är välkänd även utanför Danmark. Ulla Lund Hansens vetenskapliga gärning har skapat en stabil grund för den kronologi som lundaarkeologerna tillämpar, och den har betytt mycket för de lundensiska kollegernas tolkningar av handel, hantverk, migration och makt under det första årtusendet e. Kr. i Skandinavien och det kontinentala Europa.

Ulla Lund Hansen har under många år varit en viktig och initiativtagande person i arkeologiska samarbetsprojekt mellan Lunds och Köpenhamns universitet. Även hennes forskning har varit av mycket stor betydelse för lundaarkeologin, inte minst för Uppåkraprojektet vid den arkeologiska institutionen i Lund. Både som forskare och som person har hon gjort stora insatser för arkeologin i Lund och därmed för universitets humanistiska fakultet.

Den tredje hedersdoktorn 2014 är Marga Reis. Hon är honorärprofessor vid Humboldtuniversitetet i Berlin. När humanistiska fakulteten nu utser henne till hedersdoktor uppmärksammas ett mångårigt samarbete, som inneburit riklig inspiration och vägledning för mer än en generation lundensiska språkforskare.
    
Marga Reis’ forskning uppvisar en imponerande bredd som sträcker sig från den historiska språkvetenskapen över grammatikens kärnområden ända fram till den s.k. pragmatiken. Både som forskare och som person har hon haft ett avgörande inflytande på den germanistiska lingvistiken i Tyskland under de senaste 30 åren. Hon är dessutom en mycket engagerad akademisk lärare, som huvudhandledare har hon väglett nästan 40 avhandlingsarbeten under årens lopp.
    
Språkforskningen vid Lunds universitet har under en följd av år haft stor glädje av samarbetet med Marga Reis. Tillsammans med lundaprofessorn Inger Rosengren ledde hon det svensk-tyska samarbetet Sprache und Pragmatik, som engagerade flera svenska och tyska spetsforskare och som också erbjöd en möjlighet för svenska doktorander att komma i kontakt med den tyska språkforskningen.

Den 5 juni i år promoveras de till hedersdoktorer vid Lunds universitets humanistiska fakultet.
Läs mer om hedersdoktorerna <link forskning hedersdoktorer>www.ht.lu.se/forskning/hedersdoktorer/

Kontakt:
Prof. Marianne Thormählen, dekanus Humanistiska fakulteten

E-post: <link>marianne.thormahlen@englund.lu.se M