Fakta och siffror

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. 

På klassisk lundamark

Vi forskar och undervisar inom flera områden. Inom de historisk-filosofiska ämnena ägnar vi i huvudsak tid till att förstå hur människor tänker och handlar, både i vår egen tid och i den nära och avlägsna historien.

Vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) fokuserar vi på språkvetenskapliga teorier, språkliga färdigheter i svenska, flera främmande språk och litteratur med både teoretiska och praktiska inslag.

Och vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) som funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668 är det möjligt att studera och forska flera ämnen inom religionsvetenskap och teologi.

Totalt handlar det om cirka 600 anställda och ungefär 4000 helårsstudenter som studerar, forskar och arbetar på någon av våra åtta institutioner eller stödjande enheter som finns på LUX, SOL, MNO och Campus Helsingborg.

Utbildning

I en värld där intrycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och diskutera utifrån humanistiska värderingar. Det finns många ämnen att välja mellan inom humaniora och teologi. Stora och mindre språk, historiska och filosofiska ämnen, olika tros- och livsåskådningar, konst- och musikvetenskap, journalistik och mycket mer.

Läs om våra utbildningar
Läs om vår forskarutbildning

Forskning

Forskningen inom de humanistiska och teologiska disciplinerna är vittförgrenad, tvärvetenskaplig och griper tag i en rad skilda fenomen och förhållanden som gör oss till människor.

En viktig forskningssatsning vid HT-fakulteterna utgör det så kallade Humanistlaboratoriet som tillhandahåller högteknologisk utrustning för många av områdets forskningsinriktningar.

Vår forskning fokuserar bland annat på tänkande och kommunikation från olika utgångspunkter – något som finns inom filosofi, kognitionsvetenskap, de språkliga disciplinerna och delar av teologin.

Vi forskar också om historiska, kulturella och samhälleliga förhållanden. Hit hör givetvis historia (inklusive religionshistoria och kyrkohistoria), arkeologi och etnologi, men också den historiska forskning som bedrivs inom de religionsvetenskapliga, språkliga och litterära disciplinerna.

En annan viktig del av vår forskning utgörs av de discipliner som inriktar sig på estetiska och konstnärliga framställningar. Hit hör ämnen som till exempel litteraturvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap.

Du kan läsa mer om vår forskning på våra forskningssidor

HT-fakulteterna i korthet

Siffrorna gäller verksamhetsåret 2016.

Studenter
4041 helårsstudenter

Utbildningar
57 ämnen
11 kandidatprogram
15 masterprogram
Cirka 800 kurser på grundnivå
Cirka 440 kurser på avancerad nivå

Internationellt utbyte
186 inresande studenter
139 utresande studenter

Anställda (heltidsekvivalenter i dec.)
All personal 563

76 professorer
216 forskare/lärare*
137 doktorander
134 teknisk/administrativ personal

(*Lektor, meriteringsanställning, adjunkt, annan undervisande och forskande personal.)

Institutioner