lu.se

Utbildningsutbud

Arkivvetenskap

  Till sök!

Arkivvetenskap

Inom arkivvetenskapen studerar man teorier och metoder för arkivens funktioner och de kontexter inom vilka institutionerna verkar. Arkivinstitutionerna har idag både en informationsbevarande och informationsförmedlande inriktning. Ämnet är en del av informationsvetenskapen. I ämnet ingår bl a studiet av organisationers dokumentationsprocesser och informationsalstring, den administrativa informationens utveckling, strukturering, registrering, värdering och gallring av arkivinformation, bevarande av arkivinformation oavsett lagringsmedium, arkivlagstiftning samt arkivens samhällsroll.

GrundnivåGes termin
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, 15 hp (ABMA15)vår 2020
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2020
Avancerad nivå
ABM: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp (ABMM07)höst 2020