Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arkivvetenskap

Inom arkivvetenskapen studerar man teorier och metoder för arkivens funktioner och de kontexter inom vilka institutionerna verkar. Arkivinstitutionerna har idag både en informationsbevarande och informationsförmedlande inriktning. Ämnet är en del av informationsvetenskapen. I ämnet ingår bl a studiet av organisationers dokumentationsprocesser och informationsalstring, den administrativa informationens utveckling, strukturering, registrering, värdering och gallring av arkivinformation, bevarande av arkivinformation oavsett lagringsmedium, arkivlagstiftning samt arkivens samhällsroll.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.