Nätverk

Inom Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nätverkens uppgift är allmänt att arrangera möten mellan personer med likartade befattningar inom verksamheten. De fungerar dels som kontaktforum för befattningshavare med liknande arbetsuppgifter, dels som forum för fakultetsstyrelsen att verkställa beslut och policies inom respektive ansvarsområde. Träffarna ger möjlighet till information och tankeutbyte och kan användas som utbildningstillfällen. Nätverken kan också initiera frågor för behandling i områdets beredande och beslutande organ. Huvudsakligen behandlas interna frågor som rör HT-fakulteterna, men träffarna fungerar även som utbildnings- och informationstillfällen när det gäller allmänna universitetsfrågor och speciella teman. Nätverken bidrar till att gemensamt avgränsa och definiera befattningarnas innehåll.

Prefektforum äger normalt rum en gång i månaden under terminstid och samlar prefekter, dekaner och företrädare för studenterna till en gemensam lunch och överläggning. Prefektforum äger rum på tisdagen samma vecka som det är sammanträde i Arbetsutskottet för att ärendena ska kunna diskuteras också av prefekterna. Dekanus är värd för prefektforum, som administreras från kansliet (kanslichefen).

Studierektorsträffarna äger rum tre till fyra gånger per termin. Ansvarig för träffarna är en särskilt förordnad studierektor. Studierektorsnätverket samarbetar också med utbildningsledaren, som bl.a. har i uppdrag att planera och administrera områdets högskolepedagogiska kurser.

Studievägledarträffarna äger rum två till tre gånger per termin och samordnas av områdesstudievägledaren med uppdrag från områdesstyrelsen att kontinuerligt bevaka kompetensutvecklingsfrågor för studievägledarna. I studievägledarnas arbete ingår också ett ansvar för mentorsverksamheten i samarbete med områdets SI-samordnare (Supplementary Instruction).

Webbansvariga/informationsansvariga på institutionerna samlas under ledning av den informationsansvariga på kansliet ca en gång i månaden för att samordna områdets och institutionernas arbete med hemsidor och annan information. Nätverket arbetar nära fakultets- respektive institutionsledningar för att informationsspridningen ska vara aktuell och relevant. Nätverket ska också hålla kontakt med universitetets informationsenhet. Rutinerna kring en systematiserad information befinner sig i ett uppbyggnadsskede och nätverket har en viktig funktion att fylla i detta arbete, som ska ske i nära samarbete med områdets IT-enhet.

Sekreterarnätverket samordnas kollegialt och träffas ca två gånger per termin för erfarenhetsutbyte. Nätverket får praktiskt stöd via områdeskansliet.

Institutionsekonomernas nätverk träffas ca två gånger per termin och samordnas av de ekonomiansvariga på kansliet. Nätverket syftar till att utveckla, samordna och effektivisera ekonomihanteringen inom området. Nätverket arbetar också gentemot den centrala ekonomisektionen.