Serie

Bibliotheca theologiae practicae grundades 1957 för att fylla behovet av en serie för publicering av vetenskapliga arbeten i ämnet praktisk teologi. Tidigare växlade redaktörskapet mellan professorerna i Lund och Uppsala, numera delar man på det. Ämnet har dock i Uppsala bytt namn till kyrkovetenskap.

Den stora majoriteten böcker som har utkommit i serien är doktorsavhandlingar, men där finns även andra vetenskapliga monografier och ett fåtal antologier. De flesta böckerna är skrivna på svenska och försedda med en sammanfattning på tyska eller engelska, ett mindre antal är skrivna på engelska, tyska eller norska.

Serien publiceras sedan 2004 av förlaget Artos & Norma.

Redaktör: Stephan Borgehammar

ISSN: 0519-9859

Kyrklig rätt och kyrklig orätt

Kyrklig rätt och kyrklig orätt

Anna Minara Ciardi, Martin Berntson (red.) | Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson | Bibliotheca theologiae practicae 97 | 2016

Läs mer

Psalm - kön - kyrka

Agneta Lejdhamre | Psalm - kön - kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte | Bibliotheca theologiae practicae 91 | 2011

Den signade dag

Lars Eckerdal | Den signade dag. En sång - tre studier | Bibliotheca theologiae practicae 90 | 2011

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden

Hanna Källström | Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund | Bibliotheca theologiae practicae 89 | Artos & Norma | 2011

Läs mer

Lars Levi Læstadius' spiritualitet

Lilly-Anne Østtveit Elgvin | Lars Levi Læstadius' spiritualitet | Bibliotheca theologiae practicae 88 | 2010

Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

Per Dahlman | Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning | Bibliotheca theologiae practicae 87 | 2009

Kristi kropp och Guds folk

Karin Oljelund | Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000 | Bibliotheca theologiae practicae 86 | 2009

Lokal kyrklig identitet

Jonas Ideström | Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg | Bibliotheca theologiae practicae 85 | 2009

Sjukbesök och dödsberedelse

Stina Fallberg Sundmark | Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition | Bibliotheca theologiae practicae 84 | 2008

Kyrkoliv i 1800-talets Sverige

Stina Fallberg Sundmark, Göran Lundstedt (red.) | Kyrkoliv i 1800-talets Sverige. Festskrift till Oloph Bexell | Bibliotheca theologiae practicae 83 | 2007

Biskopsämbetet och demokratin

Göran Lundstedt | Biskopsämbetet och demokratin. Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del. En kyrkorättslig undersökning | Bibliotheca theologiae practicae 82 | 2006

Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum

Gunnar Weman | Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum. Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan | Bibliotheca theologiae practicae 79 | 2006

"Herren är mitt ibland oss"

Boel Hössjer Sundman | "Herren är mitt ibland oss" En analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 | Bibliotheca theologiae practicae 78 | 2006

Liv och över nog

Ulrik Josefsson | Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet | Bibliotheca theologiae practicae 77 | 2005

Det kvinnliga diakonatet som kall

Gunnel Elmund | Det kvinnliga diakonatet som kall. Johan Christoffer Brings syn på diakonissverksamhetens uppgift och form | Bibliotheca theologiae practicae 76 | 2005

Ett samband att beakta

Per Olof Nisser | Ett samband att beakta. Psalm, psalmbok, samhälle | Bibliotheca theologiae practicae 75 | Artos & Norma | 2005

Läs mer

Towards a European Perspective on Religious Education

Rune Larsson, Caroline Gustavsson (red.) | Towards a European Perspective on Religious Education. The RE research conference March 11-14, 2004, University of Lund | Bibliotheca theologiae practicae 74 | 2004

"Den evangeliska Mariavägen till enhet"

Birgitta Laghé | "Den evangeliska Mariavägen till enhet" En studie av Paulina Mariadotters spiritualitet | Bibliotheca theologiae practicae 73 | 2004

Moder, syster eller sköka

Kjell Blückert | Moder, syster eller sköka. Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 | Bibliotheca theologiae practicae 72 | 2004

Griftetalet mellan trostolkning och livstydning

Jan-Olof Aggedal | Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologisk studie. | Bibliotheca theologiae practicae 71 | 2003

Läs mer

”Gå vi till paradis med sång”

Anna Evertsson | ”Gå vi till paradis med sång”. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster | Bibliotheca theologiae practicae 69 | 2002

Läs mer

Socialdemokratisk kyrkosyn

Lennart Ahlbäck | Socialdemokratisk kyrkosyn. En studie i socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979–1996 | Bibliotheca theologiae practicae 68 | 2003

Visjonen om likeverdet

Gunvor Lande | Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret 1988-1998. Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan. | Bibliotheca theologiae practicae 67 | 2002

Läs mer

Åkallan och åminnelse

Kjell Petersson | Åkallan och åminnelse. Nattvarden i mötet mellan luthersk tradition och ekumenisk teologi | Bibliotheca theologiae practicae 64 | 2000

Den medeltida Uppsalaliturgin

Sven Helander | Den medeltida Uppsalaliturgin. Studier i helgonlängd, tidegärd och mässa | Bibliotheca theologiae practicae 63 | 2001

Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan

Hans Almer | Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare | Bibliotheca theologiae practicae 62 | 1999

Ämbetsbrott av präst

Sven Lindegård | Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid | Bibliotheca theologiae practicae 61 | 1999

Mässa på svenska

Christer Pahlmblad | Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden | Bibliotheca theologiae practicae 60 | 1998

Ad experimentum

Christer Fjordevik | Ad experimentum. En observation och analys av Andra Vatinkankonciliets diakonatreform med särskild hänsyn till det förnyade diakonatets identitets- och legitimitetsproblematik | Bibliotheca theologiae practicae 59 | 1998

Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI

Kari Lawe | Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI. En renässanspåvefamilj i relation till samtidens och eftervärldens syn på celibat, prästerskap/konkubinat och prästbarns rättsliga och sociala ställning | Bibliotheca theologiae practicae 58 | 1997

Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989

Yngve Levenskog | Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. Med särskild hänsyn tagen till fängelsesjälavården | Bibliotheca theologiae practicae 57 | 1997

Den wallinska psalmen

Håkan Möller | Den wallinska psalmen | Bibliotheca theologiae practicae 56 | 1997

Församlings- och gällindelning

Gösta Mellberg | Församlings- och gällindelning. En kyrkorättslig undersökning av utvecklingen i Vänerlandskapen 1527-1680 | Bibliotheca theologiae practicae 55 | 1995

Igreja Universal do Reino de Deus

Anders Ruuth | Igreja Universal do Reino de Deus. Gudsrikets universella kyrka. En brasiliansk kyrkobildning | Bibliotheca theologiae practicae 54 | 1995

Skriftetalet i funktion

Bo Johanneryd | Skriftetalet i funktion. Skriftermålsförkunnelsens form och uppgift i Svenska kyrkans gudstjänst 1933-1983 | Bibliotheca theologiae practicae 53 | 1994

"Frukta icke, allenast tro"

Tuulikki Koivunen Bylund | "Frukta icke, allenast tro" Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902 | Bibliotheca theologiae practicae 52 | 1994

Apostasy and reform in the revelations of St. Birgitta

Ingvar Fogelqvist | Apostasy and reform in the revelations of St. Birgitta | Bibliotheca theologiae practicae 51 | 1993

Perinatal death as a pastoral problem

Astrid Andersson Wretmark | Perinatal death as a pastoral problem | Bibliotheca theologiae practicae 50 | 1993

"Begrepp om salighetens grund, ordning och medel"

Sölve Anderzén | "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" Undervisningen i en lappmarksförsamling. Jukkasjärvi församling 1744-1820 | Bibliotheca theologiae practicae 49 | 1992

In quest of the kingdom

Alf Härdelin (red.) | In quest of the kingdom. Ten papers on medieval monastic spirituality | Bibliotheca theologiae practicae 48 | 1991

How the Holy Cross was found

Stephan Borgehammar | How the Holy Cross was found. From event to medieval legend | Bibliotheca theologiae practicae 47 | 1991

Lannavaara-missionen och læstadianismen

Olaus Brännström | Lannavaara-missionen och læstadianismen | Bibliotheca theologiae practicae 46 | 1990

Ansgarskulten i Norden

Sven Helander | Ansgarskulten i Norden | Bibliotheca theologiae practicae 45 | 1989

De sepulturis

Bertil Nilsson | De sepulturis. Gravrätten i Corpus iuris canonici och i medeltida nordisk lagstiftning | Bibliotheca theologiae practicae 44 | 1989

Religion i radio och tv under sextio år

Rune Larsson | Religion i radio och tv under sextio år | Bibliotheca theologiae practicae 43 | 1988

Liturgins teologi hos U.L. Ullman

Oloph Bexell | Liturgins teologi hos U.L. Ullman | Bibliotheca theologiae practicae 42 | 1987

Cur cantatur?

Anders Ekenberg | Cur cantatur? Die Funktionen des liturgischen Gesanges nach den Autoren der Karolingerzeit | Bibliotheca theologiae practicae 41 | 1987

Mission och gudstjänstrum

Barbro Bohman | Mission och gudstjänstrum. Kyrkobyggnadsfrågor i svensk mission 1870-1960 | Bibliotheca theologiae practicae 40 | 1983

Evangelisk katolicitet

Sven-Erik Brodd | Evangelisk katolicitet. Ett studium av innehåll och funktion under 1800- och 1900-talen | Bibliotheca theologiae practicae 39 | 1982

Från kärleksverksamhet till läkande miljö

Karl-Anders Hjortskull | Från kärleksverksamhet till läkande miljö. Diakonins ställning i kyrka och samhälle 1951-1975 | Bibliotheca theologiae practicae 38 | 1981

Religion zwischen Kirke und Schule

Rune Larsson | Religion zwischen Kirke und Schule. Die Lehrpläne für den evangelischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 | Bibliotheca theologiae practicae 37 | 1980

Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft

Karl-Gunnar Grape | Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft | Bibliotheca theologiae practicae 36 | 1980

Kyrkan, folket och dopet

Kjell Petersson | Kyrkan, folket och dopet. En studie av barndopet i svenska kyrkan | Bibliotheca theologiae practicae 35 | 1977

Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning

Carl-Gösta Frithz | Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning | Bibliotheca theologiae practicae 34 | 1976

"Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561-1942

Sven Kjöllerström | "Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561-1942 | Bibliotheca theologiae practicae 33 | 1974

Nordens första kyrkor

Gunnar Smedberg | Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie | Bibliotheca theologiae practicae 32 | 1973

Mikaelidagens predikan

Ingemar Franck | Mikaelidagens predikan | Bibliotheca theologiae practicae 31 | 1973

Johan III och Nova ordinantia

Roland Persson | Johan III och Nova ordinantia | Bibliotheca theologiae practicae 30 | 1973

Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849-1861

Gunnel Elmund | Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849-1861. Uppgift och utformning | Bibliotheca theologiae practicae 29 | 1973

Den nya sången

Sven-Åke Selander | Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige | Bibliotheca theologiae practicae 28 | 1973

1878 års katekes

Nils Andersson | 1878 års katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810-1878 | Bibliotheca theologiae practicae 27 | 1973

Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR während der Jahre 1949-1958

Sam Dahlgren | Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR während der Jahre 1949-1958 | Bibliotheca theologiae practicae 26 | 1972

Imitation och förnyelse

Allan Arvastson | Imitation och förnyelse. Psalmhistoriska studier | Bibliotheca theologiae practicae 25 | 1971

The growth of Swedish-Anglican intercommunion between 1833 and 1922

Carl Henrik Lyttkens | The growth of Swedish-Anglican intercommunion between 1833 and 1922 | Bibliotheca theologiae practicae 24 | 1970

Skriftermål som nattvardsberedelse

Lars Eckerdal | Skriftermål som nattvardsberedelse. Allmänt skriftermål i svenska kyrkans gudstjänstliv från 1811 års till 1924 års kyrkohandbok | Bibliotheca theologiae practicae 23 | 1970

Johan III och klosterväsendet

Gustaf Ivarsson | Johan III och klosterväsendet | Bibliotheca theologiae practicae 22 | 1970

Das Pater noster in der Messe

Ingemar Furberg | Das Pater noster in der Messe | Bibliotheca theologiae practicae 21 | 1968

Konfirmasjonen i reformasjonstiden

Bjarne Hareide | Konfirmasjonen i reformasjonstiden. En undersøkelse av den lutherske konfirmasjon i Tyskland 1520-1585 | Bibliotheca theologiae practicae 20 | 1966

Kräkla och mitra

Sven Kjöllerström | Kräkla och mitra. En undersökning om biskopsvigningar i Sverige under reformationstidevarvet | Bibliotheca theologiae practicae 19 | 1965

Ritus Cisterciensis

Hilding Johansson | Ritus Cisterciensis. Studier i de svenska cisterciensklostrens liturgi | Bibliotheca theologiae practicae 18 | 1964

Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882-1962

Bengt Enström | Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882-1962 | Bibliotheca theologiae practicae 17 | 1964

Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition

Per-Olov Ahrén | Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition | Bibliotheca theologiae practicae 16 | 1964

De septem sacramentis

De septem sacramentis

Carl-Gustaf Andrén | De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400 | Bibliotheca theologiae practicae 15 | 1963

Läs mer

Peitistisk kyrkokritik

Nils Staf | Peitistisk kyrkokritik. En kyrkorättslig undersökning | Bibliotheca theologiae practicae 14 | 1962

Den laestadianska själavårdstraditionen i Sverige under 1800-talet

Olaus Brännström | Den laestadianska själavårdstraditionen i Sverige under 1800-talet | Bibliotheca theologiae practicae 13 | 1962

Nyevangelismens kyrkokritik

Sven Gustafsson | Nyevangelismens kyrkokritik | Bibliotheca theologiae practicae 12 | 1962

Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden

Göran Inger | Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden | Bibliotheca theologiae practicae 11 | 1961

Svensk psalm under 1900-talet

Allan Arvastson | Svensk psalm under 1900-talet. Studier beträffande psalmboksfrågan i Sverige från sekelskiftet fram till 1937 | Bibliotheca theologiae practicae 10 | 1959

Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft

Carl Henrik Martling | Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft | Bibliotheca theologiae practicae 9 | 1958

Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden

Bengt Ingmar Kilström | Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden | Bibliotheca theologiae practicae 8 | 1958

Mässans budskap

Jacob Jacobsson | Mässans budskap. En studie i de fasta sångpartierna i svenska mässan under reformationstiden | Bibliotheca theologiae practicae 7 | 1958

Guds och Sveriges lag under reformationstiden

Sven Kjöllerström | Guds och Sveriges lag under reformationstiden. En kyrkorättslig studie | Bibliotheca theologiae practicae 6 | 1957

Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse

Sven Lindegård | Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571-1686 | Bibliotheca theologiae practicae 5 | 1957

Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder

Sven Helander | Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder | Bibliotheca theologiae practicae 4 | 1957

De svenska traktatsällskapen 1808-1856

Torvald Ribbner | De svenska traktatsällskapen 1808-1856. Verksamhet och litteratur | Bibliotheca theologiae practicae 3 | 1957

Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv

Ulf Björkman | Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv. Med särskild hänsyn till svensk medeltida tradition | Bibliotheca theologiae practicae 2 | 1957

Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid

Carl-Gustaf Andrén | Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid | Bibliotheca theologiae practicae 1 | 1957

Kyrklig och social reform

Elisabeth Christiansson | Kyrklig och social reform. Motiveringar till diakoni 1845-1965 | Bibliotheca theologiae practicae | Artos & Norma | 2006

Läs mer

"Kristi ämbete"

"Kristi ämbete"

Tomas Fransson | "Kristi ämbete" Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan | Bibliotheca theologiae practicae | Artos & Norma | 2006

Läs mer

"... under forvandlingens lov"

Synnøve Hinnaland Stendal | "... under forvandlingens lov" En analyse av stortingsdebatten om kvinnelige prester i 1930-årene. | Bibliotheca theologiae practicae | 2003

Läs mer

Ett brännglas för tidens strålar

Eva Stohlander Axelsson | Ett brännglas för tidens strålar. Striden om Torgny Segerstedts docentur 1903 | Bibliotheca theologiae practicae | 2001

Läs mer

Amisch alli Daag

Markus von Martens | Amisch alli Daag. Fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv | Bibliotheca theologiae practicae | 2001

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05