Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Etnologi

KULTURMÖTE, VARDAGSLIV, HISTORIEBRUK. I etnologi studerar vi hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. För att kunna göra detta problematiseras den roll som genus, klass, etnicitet, och kulturell identitet spelar i vårt möte med andra människor och den sociala omgivningen.

Hur har uppfattningar om svensk kultur förändrats över tid? Och vilken roll spelar dessa uppfattningar för hur olika grupper av människor möter och förhåller sig till varandra i samhället, både förr och nu? Hur har vår syn på kropp, hälsa och välmående förändrats?

Genom att läsa etnologi kommer du att förstå hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och naturliga. Utöver dessa vetenskapliga insikter om vardagsliv, kulturmöte och historiebruk kommer utbildningen i etnologi även att ge dig erfarenhet av de etnografiska metoder som behövs för att planera, organisera och genomföra fältarbete kring de kulturella företeelser och aspekter av vardagslivet som du själv vill veta mer om.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.