Serie

ISSN: 0347-8971

Lagspråk och skriftlighet

Lagspråk och skriftlighet

Lars-Johan Ekerot | Lagspråk och skriftlighet. Det formella skriftspråkets konstruktionssyntax som grund för lagspråksförenkling och EU-översättning | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 86 | 2024

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 16

Studier i svensk språkhistoria 16

Lars-Olof Delsing, Bo-A. Wendt (red.) | Studier i svensk språkhistoria 16. Främmande inflytande på svenska språket | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 85 | 2023

Läs mer

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Pär Nilsson | Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik. En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 84 | 2023

Läs mer

Objekt i svenskans historia.

Objekt i svenskans historia.

Mikael Berger | Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenska | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 83 | 2022

Läs mer

På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

Sandy Åkerblom | På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 82 | 2020

Satser som Pannkakor är gott och Inrikespolitik är tråkigt är högfrekventa och helt naturliga för vår språkkänsla. De är en del av det svenska språket och vi möter dem dagligen. Från ett språkvetenskapligt perspektiv är de dock häpnadsväckande. Predikativet i sådana exempel har en ...

Läs mer

Meningar i text

Meningar i text

Philippe Collberg | Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 81 | 2020

När vi läser texter har vi en stark tendens att försöka skapa samband mellan de satser och meningar som bygger upp texten. Om sambanden är otydliga brukar vi hellre sluta oss till möjliga eller sannolika tolkningar av hur textens delar hör ihop, snarare än att konstatera att t.ex. två ...

Läs mer

Permeable islands

Permeable islands

Christiane Müller | Permeable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 80 | 2019

Läs mer

Bildliga betydelser i SAOB

Bildliga betydelser i SAOB

Pär Nilsson | Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 79 | 2019

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. Trots ...

Läs mer

Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Katarina Lundin | Att utbildas till svensklärare i teori och praktik | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 78 | 2018

Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och metodik. Under en lång ...

Läs mer

Hermeneutik och grammatik

Hermeneutik och grammatik

Andreas Widoff | Hermeneutik och grammatik. Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 77 | 2018

En stor del av språkvetenskapen har under lång tid förlitat sig på distinktioner som delar upp språket i två huvudsakliga sidor. Till sådana distinktioner hör langue och parole, som föreslogs av Saussure, sprogbygning och sprogbrug, som föreslogs av Hjelmslev, och competence och ...

Läs mer

Man, en och du

Man, en och du

Sanna Skärlund | Man, en och du. Generiska pronomen i svenskans historia | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 76 | 2017

När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används ...

Läs mer

Ord på prov

Ord på prov

Anna W Gustafsson, David Håkansson | Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 75 | 2017

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom att ...

Läs mer

Svenskans beskrivning 34

Svenskans beskrivning 34

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (red.) | Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 74 | 2016

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober ...

Läs mer

Nordister och nordistik i Lund

Nordister och nordistik i Lund

Ulf Teleman | Nordister och nordistik i Lund. Från 1860- till 1930-tal | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 73 | 2015

Lund fick liksom Uppsala sin första professur i nordiska språk år 1858. En institution i modern mening etablerades först ett knappt hundratal år senare. Professorerna förkroppsligade länge sina ämnen. Denna bok om nordister och nordistik i Lund från 1860-talet till 1930-talet ...

Läs mer

The Highest Force Hypothesis

The Highest Force Hypothesis

David Petersson | The Highest Force Hypothesis. Subordination in Swedish | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 72 | 2014

This study discusses subordination in Swedish from the perspective of three construction types that involve clauses that have traditionally been notoriously difficult to classify as unambiguous main or subordinate clauses: "embedded V2"-constructions, direct speech constructions, and ...

Läs mer

The Evaluability Hypothesis

The Evaluability Hypothesis

Johan Brandtler | The Evaluability Hypothesis. The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 71 | 2010

Läs mer

Word Order in Övdalian

Word Order in Övdalian

Piotr Garbacz | Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 70 | 2010

Läs mer

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Jackie Nordström | Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 68 | 2009

Läs mer

Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

Gudrun Svensson | Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 67 | 2009

Läs mer

Pamfletter!

Pamfletter!

Anna W Gustafsson | Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 66 | 2009

Läs mer

Input och output

Input och output

Christian Waldmann | Input och output. Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 65 | 2008

Läs mer

Syntaktisk variation och förändring

Syntaktisk variation och förändring

David Håkansson | Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 64 | 2008

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 8

Studier i svensk språkhistoria 8

Cecilia Falk, Lars-Olof Delsing (red.) | Studier i svensk språkhistoria 8 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 63 | 2005

Läs mer

The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish

The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish

Henrik Rosenkvist | The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish. A Study in Grammaticalization | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 62 | 2004

Läs mer

Krian i förvandling

Krian i förvandling

Lena Lötmarker | Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 61 | 2004

Läs mer

Small Clauses in Swedish

Small Clauses in Swedish

Katarina Lundin | Small Clauses in Swedish. Towards a Unified Account | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 60 | 2003

Läs mer

V1 Declaratives in Spoken Swedish

V1 Declaratives in Spoken Swedish

Maria Mörnsjö | V1 Declaratives in Spoken Swedish. Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 59 | 2002

Läs mer

Journalistikens anatomi

Journalistikens anatomi

Henrik Rahm | Journalistikens anatomi. Analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996. | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 58 | 2002

Läs mer

Case in Icelandic

Case in Icelandic

Johanna Barddal | Case in Icelandic. A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 57 | 2001

Läs mer

Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare

Maria Lindgren | Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en samtalstyp i arbetslivet | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 56 | 2001

Läs mer

Alla tiders språk

Alla tiders språk

Inger Haskå, Carin Sandqvist (red.) | Alla tiders språk. En vänskrift till Gertrud Pettersson november 1999 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 55 | 1999

Läs mer

Talspråk i skrift

Per Lagerholm | Talspråk i skrift. Om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa 1800–1997 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 54 | 1999

Landslagsspråk och stadslagsspråk

Landslagsspråk och stadslagsspråk

Bo Wendt | Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 53 | 1997

Läs mer

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Lisa Holm | Framtidsuttrycken i svenskans temporala system | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 52 | 1997

Läs mer

On the principles of word formation in Swedish

On the principles of word formation in Swedish

Gunlög Josefsson | On the principles of word formation in Swedish | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 51 | 1997

Läs mer

Swedish Numerals in an International Perspective

Swedish Numerals in an International Perspective

Magnus Olsson | Swedish Numerals in an International Perspective | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 50 | 1997

Läs mer

Fornsvenska upplevarverb

Fornsvenska upplevarverb

Cecilia Falk | Fornsvenska upplevarverb | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 49 | 1997

Läs mer

Nordiska studier

Nordiska studier

Christer Platzack, Ulf Teleman (red.) | Nordiska studier. Femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax. Festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 48 | 1996

Läs mer

Språk och offentlighet

Jan Svensson | Språk och offentlighet. Om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 47 | 1993

Lagspråk och samhällsutveckling

Lagspråk och samhällsutveckling

Gertrud Pettersson | Lagspråk och samhällsutveckling. Studier över svenskt lagspråk efter 1734 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 46 | 1992

Läs mer

Han hon den

Han hon den

Herbert Davidson | Han hon den. Genusutvecklingen i svenskan under nysvensk tid | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A | 1990

Läs mer

Graviditetsuttryck i svenskan

Gunilla Byrman | Graviditetsuttryck i svenskan | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 44 | 1989

Gå till anfall och falla i sömn. En strukturell och funktionell beskrivning av abstrakta övergångsfraser

Lena Ekberg | Gå till anfall och falla i sömn. En strukturell och funktionell beskrivning av abstrakta övergångsfraser | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 43 | 1989

Så-konstruktionen i svenskan

Lars-Johan Ekerot | Så-konstruktionen i svenskan. Konstruktionstypen "Om vädret tillåter, så genomföres övningen" i funktionellt grammatiskt perspektiv | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 42 | 1988

Studier i svensk språkhistoria

Studier i svensk språkhistoria

Gertrud Pettersson (red.) | Studier i svensk språkhistoria | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 41 | 1988

Läs mer

Adjektivets komparation i svenskan

Adjektivets komparation i svenskan

Carl-Erik Lundbladh | Adjektivets komparation i svenskan. En semantisk beskrivning | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 40 | 1988

Läs mer

Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar

Nils Jörgensen | Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 38 | 1987

Bisatser i små barns språk

Bisatser i små barns språk

Barbro Lundin | Bisatser i små barns språk. En analys av fem barns första bisatser | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A | 1987

Läs mer

Tryckt hos Salvius

Lillemor Santesson | Tryckt hos Salvius. En undersökning om språkvården på ett 1700-talstryckeri med särskild hänsyn till ortografi och morfologi | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 37 | 1986

Plural av neutra på obetonat -e̲

Elisabet Kågerman | Plural av neutra på obetonat -e̲. Obestämd plural hos neutra med avledningsmorfemet -e̲ mellan omkring 1300 och 1750 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 36 | 1985

Svensk latinöversättning. 2, Förlagan och produkten

Lars Wollin | Svensk latinöversättning. 2, Förlagan och produkten | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 35 | 1983

Svensk latinöversättning. 1, Processen

Lars Wollin | Svensk latinöversättning. 1, Processen | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 34 | 1981

Ett fall av språkvård under 1600-talet

Lars Svensson | Ett fall av språkvård under 1600-talet. Om historiskt a i ändelser i äldre nysvenskt skriftspråk med särskild hänsyn till regleringen i tryckta kanslihandlingar under Gustav II Adolfs regering | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 33 | 1981

Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

Carin Sandqvist | Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 32 | 1980

Läs mer

Skånes språkliga försvenskning. 2, Blandspråksanalyser

Stig Örjan Ohlsson | Skånes språkliga försvenskning. 2, Blandspråksanalyser | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 31 | 1979

Nordisk paleografi

Lars Svensson | Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 28b | 1979

Skånes språkliga försvenskning. 1, Inledning. Om skriftspråket under Skånes övergångstid

Stig Örjan Ohlsson | Skånes språkliga försvenskning. 1, Inledning. Om skriftspråket under Skånes övergångstid | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 30 | 1978

Hugsvinnsmál

Birgitta Tuvestrand (red.) | Hugsvinnsmál. Handskrifter och kritisk text | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 29 | 1977

Nordisk paleografi

Lars Svensson | Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 28 | 1974

Reklamsvenska

Gertrud Pettersson | Reklamsvenska. Studier över varumärkesannonser från 1950- och 60-talen | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 27 | 1974

Terminologi och nomenklatur

Stig Nilsson | Terminologi och nomenklatur. Studier över begrepp och deras uttryck inom matematik, naturvetenskap och teknik. 1 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 26 | 1974

Studier över ägonamn i sydvästra Värmland

Birgit Falck-Kjällquist | Studier över ägonamn i sydvästra Värmland | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 25 | 1973

Åselesvenska. 2, Målutjämning

Ulrik Eriksson | Åselesvenska. 2, Målutjämning. Modeller för analys och syntes med tillämpningar | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 24 | 1973

Studier över bestämdhet i attributförsedda nominalfraser

Inger Haskå | Studier över bestämdhet i attributförsedda nominalfraser. Uttryckstyperna "det vida hav", "vida havet" osv. i svensk poesi 1500-1940 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 23 | 1972

Om växlingen ū-ō i ord av typen no. bru-sv. bro

Birgitta Erlandsson | Om växlingen ū-ō i ord av typen no. bru-sv. bro | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 22 | 1972

Carl-Johans-tidens prosa

Anne Marie Wieselgren | Carl-Johans-tidens prosa. Språkliga studier i texter från den moderna prosaberättelsens framväxttid | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 21 | 1971

Åselesvenska. 1, Introduktion. A, Allmän del med texter och B, Speciell del

Ulrik Eriksson | Åselesvenska. 1, Introduktion. A, Allmän del med texter och B, Speciell del | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 20 | 1971

Fonematiska studier i skånska dialekter

Åke Hansson | Fonematiska studier i skånska dialekter | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 19 | 1969

En diskussion om sta-namnen

Gösta Holm (red.) | En diskussion om sta-namnen. Förhandlingar vid symposium i Lund 1963 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 18 | 1967

Epoker och prosastilar

Gösta Holm | Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 17 | 1967

Nordiska ord för vattensamling

Hans Jonsson | Nordiska ord för vattensamling | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 16 | 1966

Den fornsvenska sagan om Karl Magnus

David Kornhall | Den fornsvenska sagan om Karl Magnus. Handskrifter och texthistoria | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 15 | 1959

Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund

Bertil Ejder, Karl Gustav Ljunggren (red.) | Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 14 | 1958

Glossar till Codex AM 291, 4:to

Ludvig Larsson | Sture Hast (red.) | Glossar till Codex AM 291, 4:to. (Jómsvíkinga saga) | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 13 | 1956

Die Urgestalt der Hávamál

Ivar Lindquist | Die Urgestalt der Hávamál. Ein Versuch zur Bestimmung auf synthetischem Wege | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 11 | 1956

Studier i svensk moduslära

Anders Sundqvist | Studier i svensk moduslära | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 12 | 1955

Studier i Codex regius av Äldre Eddan

Gustaf Lindblad | Studier i Codex regius av Äldre Eddan. I-III | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 10 | 1954

Om s-passivum i svenskan

Gösta Holm | Om s-passivum i svenskan. Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 9 | 1952

Det isländska accenttecknet

Gustaf Lindblad | Det isländska accenttecknet. En historisk-ortografisk studie | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 8 | 1952

Marknamn och kulturhistoria

Bertil Ejder | Marknamn och kulturhistoria. Studier i skånskt marknamnsskick | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 7 | 1951

Hemming Gadhs språk

Seth Gustafson | Hemming Gadhs språk. I-II | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 6 | 1950

Studier över sydsvenska ortnamn

Karl Gustav Ljunggren | Studier över sydsvenska ortnamn | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 5 | 1948

Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet

Arne Bengtson | Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet. En filologisk författarbestämning och ett bidrag till kännedomen om det senmedeltida vadstenaspråket | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 4 | 1947

Adjektivändelsen -er i de nordiska språken, särskilt i svenskan

Bertil Ejder | Adjektivändelsen -er i de nordiska språken, särskilt i svenskan | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 3 | 1945

Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken

John Svensson | Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken. Riktlinjer för en undersökning av brytningen och därmed besläktade diftongeringsföreteelser | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 2 | 1944

Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken

Gustaf Lindblad | Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 1 | 1943

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23