Serie

Lisa Holm
Early Verbs in Child Swedish. A Diary Study on Two Boys. Part I, Verbs Spurts and the Grammar Burst
Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 30
2010 | 198 s. | engelska

ISSN: 0281-5427

Ämnesord: språkutveckling | svenska språket | verbalfraser

Boken utgör första delen i en bred empirisk studie över tidiga verb i svenskt barnspråk. Undersökningen baseras på dagboksmaterial. I boken visas hur barnen tillägnar sig verb i två tydliga spurter, en strax efter ett och ett halvt års ålder och en strax efter två års ålder. Den andra spurten är dessutom förbunden med en explosiv grammatisk utveckling.

Verb Spurts and the Grammar Burst innehåller dels omfattande bakgrundsdata till hela studien, t.ex. en beskrivning av dagboksmaterialet och av tillägnandet av ord av olika ordklasser, dels en specialstudie av relationen mellan funktionella verb, personliga pronomen, subjekt och olika satstyper i tidigt svenskt barnspråk. En viktig slutsats är att den största kvalitativa skillnaden på barnens produktiva språk före och efter ”grammatikexplosionen” är knuten just till användningen av funktionella verb (modala hjälpverb, kopulan och perfekthjälpverbet ha) och en liten uppsättning personliga pronomen (framför allt jag, mig, vi, du, dig, den och det). De två funktionella kategorierna ingår i satsinledande segment som är mycket korta (normalt tvåstaviga: ja ska, vi ska, den e, han ha) och som används frekvent av barnen (i kombination med huvudverb som typiskt utgörs av aktivitetsverb).

Boken innehåller detaljerade kronologiska redovisningar av hur de två undersökta barnen tillägnar sig olika typer av ord och andra språkliga enheter. Den innehåller också en stor samling exempel ur dagboksmaterialen. Den kan därför användas som jämförelsegrund vid barnspråksstudier av många olika slag.

I de kommande delarna av studien kommer verbmorfologi och verbsemantik att behandlas.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23