Samtliga volymer ...

Representing discourse referents in speech and gesture

Representing discourse referents in speech and gesture

Sandra Debreslioska | Representing discourse referents in speech and gesture | 2019

Gestures are part of language. When speakers produce discourse, they use speech but also gestures, and addressees reliably recognize such gestures as communicatively meaningful. This thesis examines the details of how speech and gestures work together in discourse production, and how ...

Läs mer

Tankens makt över språket

Tankens makt över språket

Lars-Olof Delsing, Lena Ekberg, Lisa Holm, Jan Svensson, Bo Wendt (red.) | Tankens makt över språket. Utvalda artiklar med anledning av författarens 80-årsdag | 2014

Läs mer

Grammatik i fokus

Grammatik i fokus

Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Halldor Armann Sigurðsson, Cecilia Falk (red.) | Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003. Grammar in focus. Festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol. 2 | 2003

Läs mer

Grammatik i fokus

Grammatik i fokus

Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Halldor Armann Sigurðsson, Cecilia Falk (red.) | Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus. Festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol. 1 | 2003

Läs mer

One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish

Philip Diderichsen | One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish | 2008

Läs mer

40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa

40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa

Pedro de Felipe Jimenez | 40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa. Análisis meta-crítico y metodológico de tesis doctorales escritas en los Estados Unidos (1970-2010) | 2017

El objetivo de esta tesis es averiguar cuál es la situación real respecto al conocimiento que se obtiene de las 56 tesis doctorales presentadas en los Estados Unidos entre 1970 y 2010 sobre las novelas de Mario Vargas Llosa. Se ha hecho una clasificación según el tipo de tesis y el ...

Läs mer

Artefactual Intelligence: The Development and Use of Cognitively Congenial Artefacts

David de Léon | Artefactual Intelligence: The Development and Use of Cognitively Congenial Artefacts | 2003

Läs mer

Homenaje a Inger Enkvist

Homenaje a Inger Enkvist

Pedro de Felipe, Fernando Lopez (red.) | Homenaje a Inger Enkvist. Collección de articulos en honor a su carrera: miscelánea / festskrift | 2014

Läs mer

Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

Per Dahlman | Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning | 2009

Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes

Violeta Daiciu | Enjeux idéologiques dans Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes | 2007

Läs mer

Études sur la syntaxe et la sémantique de "tot" en roumain ancien et moderne

Coralia Ditvall | Études sur la syntaxe et la sémantique de "tot" en roumain ancien et moderne | 1997

Stilla flyter Maas

Stilla flyter Maas

Mikael Dahlgren | Stilla flyter Maas. Senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen. | 2008

Den provinsialromerska arkeologin har sedan länge också påverkat rekonstruktionen av de stora historiska händelseförloppen. Kunskapen om romersk maktpolitik och krigföring har ökat avsevärt de senaste decennierna genom ett fruktbart utbyte med historisk och associerad forskning.  ...

Läs mer

Religion och sociologi

Religion och sociologi

Curt Dahlgren, Eva M. Hamberg, Thorleif Pettersson (red.) | Religion och sociologi. Ett fruktbart möte. Festskrift till Göran Gustafsson | 2002

Läs mer

Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994

E Andersson, M Dahlgren, K Jennbert (red.) | Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994 | 1995

The anatomy of evil

Anders Dallby | The anatomy of evil. A study of John Webster’s The white devil | 1974

Med Bibeln som bekännelse och bekymmer

Rune W. Dahlén | Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen | 1999

”Filmreformens förste avantgardist”

”Filmreformens förste avantgardist”

Lars Diurlin | ”Filmreformens förste avantgardist”. Experimentfilmaren Peter Kylberg | 2017

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades av ...

Läs mer

Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen

Torsten Dahlberg | Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen | 1948

Läs mer

Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR während der Jahre 1949-1958

Sam Dahlgren | Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR während der Jahre 1949-1958 | 1972

Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales

Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales

Aske Damtoft Poulsen | Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales. A Contextual Analysis | 2018

Läs mer

The neologisms in 2 Maccabees

The neologisms in 2 Maccabees

Nikolaos Domazakis | The neologisms in 2 Maccabees | 2018

Läs mer

Zum dänischen Lavrin und niederdeutschen Lorin

Torsten Dahlberg | Zum dänischen Lavrin und niederdeutschen Lorin. Mit einem Neudruck des einzig erhaltenen niederdeutschen Exemplars (Hamburg um 1560) | 1950

Religionssociologisk mångfald

Curt Dahlgren (red.) | Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige | 2022

Läs mer

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Curt Dahlgren | Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017. Redovisning av Luka 29 | 2020

På 1940-talet började Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds Universitet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av sådana uppgifter fann sin form på 1960-talet, då arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden. ...

Läs mer

I bildarkivet

I bildarkivet

Anna Dahlgren, Pelle Snickars (red.) | I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter | 2009

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion. Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Lubomir Durovic (red.) | Ur de slaviska folkens kulturhistoria | 1991

Läs mer

Diaspora languages in Western Europe

Diaspora languages in Western Europe

Lubomir Durovic (red.) | Diaspora languages in Western Europe. Papers from the workshop "Language minorities - children's language in diaspora" held on July 22nd, 1987 at the International Congress for the Study of Child Language in Lund, Sweden | 1988

Läs mer

Child language in Diaspora

Child language in Diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Child language in Diaspora. Serbo-Croatian in West European countries. Papers from a symposium | 1987

Läs mer

Studien über den Wortschatz Südhannovers

Torsten Dahlberg | Studien über den Wortschatz Südhannovers. Erläuterungen zu Georg Schambachs Wörterbuch der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen | 1941

Muses and Patrons

Muses and Patrons

Jakob Danneskiold-Samsøe | Muses and Patrons. Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia | 2004

This book compares cultures of natural philosophy in Denmark and Sweden from the Reformation to around 1700. Rather than treating natural philosophers as individuals, it analyses the rise of particular circles and cultures, which stimulated new approaches to the study of nature in ...

Läs mer

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata | 1986

Läs mer

Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd

Kristin Drar | Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd. Medeltidens fursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial | 1980

Lingua in diaspora

Lingua in diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Lingua in diaspora. Studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden | 1983

Läs mer

Bohemica et Slovaca

Bohemica et Slovaca

Lubomir Durovic (red.) | Bohemica et Slovaca | 1980

Läs mer

Berättande i olika medier

Berättande i olika medier

Leif Dahlberg, Pelle Snickars (red.) | Berättande i olika medier | 2008

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap? I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna frågar sig hur ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Sueco-Polonica

Sueco-Polonica

Lubomir Durovic (red.) | Sueco-Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979 | 1979

Läs mer

Substantival inflexion in Early Old English

Ivar Dahl | Substantival inflexion in Early Old English. Vocalic stems | 1938

Kring begravningar i nutid

Curt Dahlgren, Göran Gustafsson (red.) | Kring begravningar i nutid. Tre studier | 2006

Läs mer

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lubomir Durovic (red.) | Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana | 1978

Läs mer

Holberg i Norden

Holberg i Norden

Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilman, Frode Thorsen (red.) | Holberg i Norden. Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse | Makadam | 2004

Ludvig Holberg, född 1684 i Bergen och död 1754 i Köpenhamn, är ett av de största namnen i den nordiska litteratur- och kulturhistorien. I Danmark och Norge har Holberg närmast rang av nationalskald, medan man i Sverige främst känner honom som upphovsman till den ofta spelade komedin ...

Läs mer

Litteraria

Litteraria

Lubomir Durovic (red.) | Litteraria | 1977

Läs mer

Med kolorerade figurer

Med kolorerade figurer

Björn Dal | Med kolorerade figurer. Handkolorering i Sverige under 1700- och 1800-talen | Orbis pictus | 2001

Läs mer

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Lubomir Durovic (red.) | Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam. (1908-1976) | 1976

Läs mer

Göttingisch-Grubenhagensche Studien

Torsten Dahlberg | Göttingisch-Grubenhagensche Studien | 1937

Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

Lubomir Durovic (red.) | Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii | 1975

Läs mer

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Lubomir Durovic (red.) | Kring den svenska slavistikens äldsta historia | 1975

Läs mer

Yrke: begravningsentreprenör

Anna Davidsson-Bremborg | Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering | 2002

Läs mer

Die Mundart von Dorste

Torsten Dahlberg | Die Mundart von Dorste. Studien über die niederdeutschen Mundarten an der oberen Leine (das sog. Göttingisch- grubenhagensche Dialektgebiet). T. 1, Die Vokale | 1934

Slavica Lundensia 1

Slavica Lundensia 1

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lundensia 1 | 1973

Läs mer

Folkmord som film

Folkmord som film

Steven Dahl | Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie | 2013

Läs mer

Det känns inte längre som det var länge sedan

Det känns inte längre som det var länge sedan

Maria de Laval | Det känns inte längre som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande | 2011

Läs mer

Han hon den

Han hon den

Herbert Davidson | Han hon den. Genusutvecklingen i svenskan under nysvensk tid | 1990

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15