Samtliga volymer ...

Critique of Exaggeration

Critique of Exaggeration

Ervik Cejvan | Critique of Exaggeration. Thinking Beyond | 2020

Exaggeration is thinking. Thinking beyond takes us nowhere. There, beyond, however, is the point of dissolution. Nowhere to go. Still, I am here. From the nothingness of the void, we return to the emptiness of possibility – the potentiality of freedom – to reconsider that I am here. ...

Läs mer

Våldets väsen

Våldets väsen

Christopher Collstedt | Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige | Sekel Bokförlag | 2012

Läs mer

Duellanten och rättvisan

Duellanten och rättvisan

Christopher Collstedt | Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede | 2007

Duellen var under äldre tid en form av privat hämnd och en ritual för upprättelse inom den svenska adeln. Genom sträng lagstiftning, de så kallade duellplakaten, försökte staten under 1600-talet utrota bruket av dueller som uttryck för den adliga ståndsideologin och ...

Läs mer

Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011

Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011

Philippe Collberg | Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011 | 2013

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens ...

Läs mer

Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

Lola Cañamero, Pierre-Yves Oudeyer, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | 2009

Läs mer

Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes

Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes

Roberta Colonna Dahlman | Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes | 2015

Läs mer

Kyrklig rätt och kyrklig orätt

Kyrklig rätt och kyrklig orätt

Anna Minara Ciardi, Martin Berntson (red.) | Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson | 2016

Läs mer

Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

Marcelo Cea | Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo | 2014

Läs mer

Strange meetings

Keith V. Comer | Strange meetings. Walt Whitman, Wilfred Owen and poetry of war | 1996

Ritmästarna vid Lunds universitet

Ritmästarna vid Lunds universitet

Johan Cederlund | Ritmästarna vid Lunds universitet | 1990

Läs mer

Meningar i text

Meningar i text

Philippe Collberg | Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning | 2020

När vi läser texter har vi en stark tendens att försöka skapa samband mellan de satser och meningar som bygger upp texten. Om sambanden är otydliga brukar vi hellre sluta oss till möjliga eller sannolika tolkningar av hur textens delar hör ihop, snarare än att konstatera att t.ex. två ...

Läs mer

Studies on Middle English local bynames in East Anglia

Stig Carlsson | Studies on Middle English local bynames in East Anglia | 1989

Canada and the Nordic Countries: proceedings from the Second International Conference of the Nordic Association for Canadian Studies, University of Lund, 1987

Jørn Carlsen, Bengt Streijffert (red.) | Canada and the Nordic Countries: proceedings from the Second International Conference of the Nordic Association for Canadian Studies, University of Lund, 1987 | 1988

Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2

Åsa Conway | Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2. Étude syntaxique, prosodique et discursive | 2005

Läs mer

Han Hon Den Det

C Caesar, I Gustin, B Petersson, E Rudebeck, E Räf, L Ströbeck (red.) | Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi | 1999

De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

Carla Cariboni Killander | De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq | 2000

Läs mer

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

A. M. Ciardi | On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225 | 2016

The cathedral chapter (Sw. domkapitel) was one of the most influential institutions in the medieval church and in medieval society at large. Chapter members were clergy whose functions could vary according to time and location, but whose basic duty was always to uphold the liturgy of ...

Läs mer

Sätt att se på fornlämningar

Anne Carlie, Eva Kretz | Sätt att se på fornlämningar. En teoretisk och metodisk grund för värdebedömning inom kulturmiljövården | 1998

Where the River Bends Under the Boughs of Trees

Where the River Bends Under the Boughs of Trees

Tom Carlsson | Where the River Bends Under the Boughs of Trees. Strandvägen - a Late Mesolithic Settlement in Eastern Middle Sweden | 2008

During the years 1999–2003 archaeological excavations took place at Strandvägen, a Mesolithic settlement site in eastern central Sweden. The excavations were done along the shore of the river Motala ström but also under the water. Thanks to good conditions for preservation it is ...

Läs mer

Mesolitiska möten

Mesolitiska möten

Tom Carlsson | Mesolitiska möten. Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström | 2007

Under åren 2000-2003 utfördes arkeologiska undersökningar på den mesolitiska boplatsen Strandvägen i Östra Mellansverige. Utgrävningarna företogs längs stranden av Motala ström, men även under vattnet och tack vare de goda bevaringsförhållandena för fynd och konstruktioner kan ...

Läs mer

Vitae sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Arelatensium

Samuel Cavallin (red.) | Vitae sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Arelatensium | 1952

Läs mer

Dust, wind and agony

Michael S. Cheney | Dust, wind and agony. Character, speech and genre in Job | 1994

När islam blev svenskt

När islam blev svenskt

Johan Cato | När islam blev svenskt. Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010 | 2012

Läs mer

Bebyggelsens mångfald

Lennart Carlie | Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor | 1999

Återkopplingar

Återkopplingar

Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Återkopplingar | 2014

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet uppdatera ...

Läs mer

The sign of Jonah reconsidered

Simon Chow | The sign of Jonah reconsidered. A study of its meaning in the gospel traditions | 1995

Information som problem

Information som problem

Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (red.) | Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid | 2014

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

En kapitalistisk anda

En kapitalistisk anda

Peter Carelli | En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark. | 2001

Läs mer

Mediehistoriska vändningar

Mediehistoriska vändningar

Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (red.) | Mediehistoriska vändningar | 2014

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande ...

Läs mer

Region och religion

Jan Carlsson | Region och religion. En regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet | 1990

The earnest expectation of the creature

Olle Christofferson | The earnest expectation of the creature. The flood tradition as matrix of Romans 8:18-27 | 1990

På arkeologins bakgård

Anne Carlie | På arkeologins bakgård. En bebyggelsearkeologisk undersökning i norra Skånes inland baserad på synliga gravar | 1994

Den haltande kontinenten?

Den haltande kontinenten?

Anna Cappi | Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí | 2016

Läs mer

Round Trips to Heaven

Leif Å Carlsson | Round Trips to Heaven. Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity | 2005

Läs mer

Eine Denkschrift an Caesar über den Staat

Gunnar Carlsson | Eine Denkschrift an Caesar über den Staat. Historisch-philologisch Untersucht | 1936

Läs mer

Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cerwén, Frans Mossberg (red.) | Tysta områden i Sverige. En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter | 2018

Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa ...

Läs mer

Öresund - barriär eller bro?

Öresund - barriär eller bro?

Anne Carlie (red.) | Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern | Makadam | 2008

I Danmark och Sverige finns olika forskningstraditioner, olika lagstiftning och olika kulturminnesförvaltning. Därför har man inte tidigare jämfört hur livet i samhällena kring Öresund såg ut under järnåldern. I denna bok undersöker nu danska och svenska arkeologer med Skåne och ...

Läs mer

'May contain traces of'

'May contain traces of'

Meghan Cridland | 'May contain traces of' An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet | 2017

Changes to the contemporary food system, including meals and eating patterns, have occurred quickly. One such change over the past 30 years has been the increase of commercially produced foods aimed at food allergies and intolerances and ‘free from’ dieting. The gluten free diet has ...

Läs mer

De värjde sin rätt

De värjde sin rätt

Mathias Cederholm | De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland | 2007

Läs mer

The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau

Inger Callewaert | The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau | Almqvist & Wiksell International | 2000

Läs mer

Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D

Johan Callmer | Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D | 1977

Bortom syndakatalogen

Björn Cedersjö | Bortom syndakatalogen. En studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet | Libris | 2001

Läs mer

Att gestalta historien

Att gestalta historien

Jakob Christensson, Håkan Håkansson (red.) | Att gestalta historien | 1997

Läs mer

The Ephesian mysterion

Chrys C. Caragounis | The Ephesian mysterion. Meaning and content | 1977

Och de skall vara ett hjärta

Och de skall vara ett hjärta

Charlotte Christensen-Nugues | Och de skall vara ett hjärta. Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt | 2003

Under 100-talet utvecklades inom kanonisk rätt principen att makarnas samtycke är tillräckligt för att skapa ett giltigt äktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig bestämmanderätt över två personers giftermål. Denna lagstiftning stod i konflikt ...

Läs mer

Verdikonflikter i Norden

Svein Aage Christoffersen (red.) | Verdikonflikter i Norden. Rapport fra et symposium i Oslo | 1998

Det personliga äktenskapet

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues | Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur | 1997

I samband med den gregorianska reformen övertog kyrkan gradvis den juridiska makten över äktenskapet. De teorier som utvecklades inom kyrkan lade tonvikten vid äktenskapets personliga sida, det äktenskapliga sakramentets grund var unionen mellan två individer genom deras fria, ...

Läs mer

Life after death

Hans Clemens Caesarius Cavallin | Life after death. Paul's argument for the resurrection of the dead in I Cor 15. Part 1. An enquiry into the Jewish background | 1974

On artifact analysis

Carl Cullberg | On artifact analysis. A study in the systematics and classification of a Scandinavian early bronze age material with metal analysis and chronology as contributing factors | 1968

Var går gränsen?

Var går gränsen?

Kristina Carlsson | Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300 | Lunds universitet, Bohusläns museums förlag i samarbete med Västergötlands museum | 2007

Under perioden 1000-1300 pågick stora förändringar med både politiska och religiösa förtecken i Europa, förändringar som skapade utrymme för nya aktörer. Under denna tid formades de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark. I sin doktorsavhandling ”Var går gränsen?” har ...

Läs mer

Lundakanikernas levnadsregler

Anna Minara Ciardi | Lundakanikernas levnadsregler. Aachenregeln och Consuetudines canonicae. Översättning från latinet med inledning och noter | Arken | 2003

Läs mer

The moral Rubicon

Axel Carlberg | The moral Rubicon. A study of the principles of sanctity of life and quality of life in bioethics | 1998

Den nya stadens bibliotek

Den nya stadens bibliotek

Hanna Carlsson | Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek | 2013

Folkbiblioteket beskrivs ofta som en av våra mest omtyckta och uppskattade samhällsinstitutioner. Trots detta har både besöken och utlåningen av böcker minskat under senare år, filialer läggs ner och på många håll minskar personalstyrkan. I en tid när böcker kan köpas på bensinmacken ...

Läs mer

Ett annat 1100-tal

Ett annat 1100-tal

Peter Carelli, Lars Hermanson, Hanne Sanders (red.) | Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark | Makadam | 2004

Historia har länge varit synonymt med staters historia, och forskningen kring medeltiden är inget undantag. I denna bok får vi nya perspektiv på denna spännande tid. Forskarna har här istället valt att fokusera på bland annat religion, kulturella mönster, maskulinitet, byarnas plats i ...

Läs mer

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Jakob Christensson | Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner | 1994

Sjuttonhundratalet, Upplysningens århundrade. Ett århundrade som såg bara alltför många Unga män fåfängt söka lyckan på litteraturens fält i Voltaires och Kellgrens kölvatten. Vad innebar Upplysningen för en sådan skrivande människa fjärran från filosofernas salonger i Paris? Carl ...

Läs mer

Gustafs ansigter

Gustafs ansigter

Martine Cardel Gertsen | Gustafs ansigter. Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab | Makadam | 2003

Den dansk-svenske poeten Gustaf Munch-Petersen blev en av skandinavisk litteraturs "unga döda" när han stupade som frivillig i spanska inbördeskriget. Men detta är inte den enda bilden vi har av denna modernistiska portalfigur, vars författarskap rymmer en mångfasetterad och komplex ...

Läs mer

Virtualiteter

Virtualiteter

Marie Cronqvist, Gunhild Eriksdotter, Charlotte Hagström, Max Liljefors, Frans Mossberg, Robert Willim | Virtualiteter. Sex essäer | 2006

HEX är en verksamhet vid Lunds universitet där humanistiska forskare samlas för att experimentera med samarbetsformer och gestaltning av forskning. I denna skrift har sex av dessa forskare skrivit essäer som alla tar sin utgångspunkt i termen virtualitet.

Läs mer

Lunds domkyrka under romansk tid

Erik Cinthio | Lunds domkyrka under romansk tid | 1957

Incest in Sweden 1680–1940

Incest in Sweden 1680–1940

Bonnie Clementsson | Incest in Sweden 1680–1940. A history of forbidden relations | 2020

In early modern Sweden, if a man and his deceased wife's sister were found guilty of engaging in sexual intercourse they would be sentenced to death by beheading. Today the same relationship is not even illegal. Covering the period 1680-1940, this book analyses both incest crimes and ...

Läs mer

Overwhelmed by overflows?

Overwhelmed by overflows?

Barbara Czarniawska, Orvar Löfgren (red.) | Overwhelmed by overflows? How people and organizations create and manage excess | 2019

This transdisciplinary volume investigates the ways in which people and organisations deal with the overflow of information, goods or choices. It explores two main themes: the emergence of overflows and the management of overflows, in the sense of either controlling or coping with ...

Läs mer

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

Arndt Clavier | "Mänsklighetens största problem genom alla tider" En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 | 2011

Läs mer

Kyrklig och social reform

Elisabeth Christiansson | Kyrklig och social reform. Motiveringar till diakoni 1845-1965 | Artos & Norma | 2006

Läs mer

Håndverket i forandring

Håndverket i forandring

Axel Christophersen | Håndverket i forandring. Studier i horn- og beinhåndverkets utvikling i Lund c:a 1000-1350 | 1980

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15