Samtliga volymer ...

Han Hon Den Det

C Caesar, I Gustin, B Petersson, E Rudebeck, E Räf, L Ströbeck (red.) | Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi | 1999

Från väckelse till samfund

Pétur Pétursson | Från väckelse till samfund. Svensk pingstmission på öarna i Nordatlanten | 1990

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår

Carl Magnus Pålsson | Ombyggnad pågår. Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring | 2003

Läs mer

Negotiating Heresy

Negotiating Heresy

Katarina Pålsson | Negotiating Heresy. The Reception of Origen in Jerome's Eschatological Thought | Övriga – filosofi och religion | 2019

Läs mer

A fixation dependent decision model of charitable choice

Philip Pärnamets | A fixation dependent decision model of charitable choice | 2015

Läs mer

Observing and influencing preferences in real time. Gaze, morality and dynamic decision-making

Observing and influencing preferences in real time. Gaze, morality and dynamic decision-making

Philip Pärnamets | Observing and influencing preferences in real time. Gaze, morality and dynamic decision-making | 2015

Läs mer

Spiritismen på Island

Spiritismen på Island

Pétur Pétursson | Spiritismen på Island. En religionsbeteendevetenskaplig analys | 1987

Läs mer

What's in a dialogue?

What's in a dialogue?

Nele Pöldvere | What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation | Övriga – språk och litteratur | 2019

Spoken dialogue is the most common use of language, but it is also incredibly complex and dynamic. It puts on full display the intricate ways in which speakers coordinate their contributions to make sense of the world and negotiate social relations with each other. A fruitful method ...

Läs mer

Mässa på svenska

Christer Pahlmblad | Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden | 1998

Flytande gränser

Flytande gränser

Anders Palm, Hanne Sanders (red.) | Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658 | Makadam | 2010

Den som kör över Öresundsbron passerar förr eller senare en skylt, som visar var själva gränslinjen mellan länderna går. Nu är vi i Sverige – nu är vi i Danmark. Trots det strömmande vattnet under bron är gränsen långtifrån flytande. Men så har det inte alltid varit. Gränsen mellan ...

Läs mer

Trädkult

Thede Palm | Trädkult. Studier i germansk religionshistoria | 1948

Läs mer

Men and women in T. S. Eliot’s early poetry

Marja Palmer | Men and women in T. S. Eliot’s early poetry | 1996

Beyond Belief

Beyond Belief

Carl-Johan Palmqvist | Beyond Belief. On the Nature and Rationality of Agnostic Religion | Övriga – filosofi och religion | 2020

Läs mer

Kloka flickan från Vallåkra

Kloka flickan från Vallåkra

John Pape | Kloka flickan från Vallåkra | 1949

Läs mer

Degree modifiers of adjectives in spoken British English

Degree modifiers of adjectives in spoken British English

Carita Paradis | Degree modifiers of adjectives in spoken British English | Chartwell-Bratt | 1997

Läs mer

Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden

Kristin Parikh | Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden. Asketiskt ideal - politisk realitet | 1991

Onaturlig födelse

Onaturlig födelse

Tove Paulsson Holmberg | Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 | 2017

Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det ...

Läs mer

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Göte Paulsson, Sten Skansjö (red.) | Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650 | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2017

Läs mer

Listening from within a Digital Music Archive

Listening from within a Digital Music Archive

Andreas Helles Pedersen | Listening from within a Digital Music Archive. Metadata, Sensibilities, and Music Histories in the Danish Broadcasting Corporation's Music Archive | 2023

Läs mer

Sko klosters medeltida jordeböcker

Arthur Peetre (red.) | Sko klosters medeltida jordeböcker | 1953

Läs mer

Det förflutna är ett främmande land

Det förflutna är ett främmande land

Sanjin Pejkovic | Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm | 2019

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt ...

Läs mer

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Eva Pennegård | Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet | 2019

”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.” Lärare i fysik, årskurs 7 Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssammanhang. I Hatties sammanställning om vad som påverkar ...

Läs mer

ʻWhereby we know that it is the last timeʼ: musings on Anti-Messiahs and Antichrists in a Ruthenian textual community

Alexander Pereswetoff-Morath | ʻWhereby we know that it is the last timeʼ: musings on Anti-Messiahs and Antichrists in a Ruthenian textual community. Antidoron natalicium Laurentio Steensland expleto sexagesimo quinto aetatis anno oblatum | 2006

Läs mer

A Grin without a Cat 1

A Grin without a Cat 1

Alexander Pereswetoff-Morath | A Grin without a Cat 1. 'Adversus Iudaeos' Texts in the Literature of Medieval Russia (988–1504) | 2002

Läs mer

A Grin without a Cat 2: Jews and Christians in Medieval Russia

A Grin without a Cat 2: Jews and Christians in Medieval Russia

Alexander Pereswetoff-Morath | A Grin without a Cat 2: Jews and Christians in Medieval Russia. Assessing the Sources | 2002

Läs mer

The Intelligentsias of Russia and Poland

The Intelligentsias of Russia and Poland

Alexander Pereswetoff-Morath, Fiona Björling (red.) | The Intelligentsias of Russia and Poland. The Intelligentsia as Creators of Social Values in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries. Abstracts from the Conference Held at Lund University, August 22–25, 2002 | 2002

Läs mer

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Anders Persson, Roger Johansson (red.) | Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang. Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet | Övriga – utbildningsvetenskap | 2014

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk ...

Läs mer

Mörkrets hjärta i klassrummet

Mörkrets hjärta i klassrummet

Bo Persson | Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen | 2011

Läs mer

Pestens gåta

Pestens gåta

Bodil Persson | Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne | Nordic Academic Press | 2001

Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning med fokus på ...

Läs mer

C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

Eivor Persson | C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet | 2003

Carl Jonas Love Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet är ämnet för denna studie. Slottskrönikan omfattar romanerna Jaktslottet (1833), Hinden (1833) och Baron Julius K*. Ur Fröken Eleonoras reseminnen (1835), som alla ingår i Almqvists stora samlingsverk Törnrosens ...

Läs mer

Historia i futurum

Historia i futurum

Helén Persson | Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 | 2018

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och ...

Läs mer

Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

Maria Persson | Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic | 2002

Läs mer

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Rasmus Persson | Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction. Analyses conversationnelles et phonétiques | 2014

Comment fait-on pour se comprendre en conversation ? Comment fait-on pour s’en sortir ensemble lorsqu’on ne se comprend pas ? Et pour s’assurer que l’on a bien compris ? Cet ouvrage aborde la thématique de l’intersubjectivité – ou de la compréhension mutuelle – dans une perspective ...

Läs mer

Folkmedicin mellan gammalt och nytt

Folkmedicin mellan gammalt och nytt

Stefan Persson | Folkmedicin mellan gammalt och nytt. Sjuk- och hälsovård i södra Sverige vid förra sekelskiftet | 2020

I 1800-talets Sverige skedde en succesiv övergång från folklig läkekonst utövad i hemmen till professionell sjukvård på sjukstugor och lasarett. Gamla huskurer levde kvar sida vid sida med den moderna läkekonsten. I boken möter vi botare, deras kurer och mötet mellan folkliga ...

Läs mer

Kungamakt och bonderätt

Kungamakt och bonderätt

Stefan Persson | Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640 | Makadam | 2005

Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna. I denna avhandling representeras de små människorna av bönderna i 1500- och 1600-talets Danmark i allmänhet och Göinge i synnerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning och bonderesning, reformation och maktcentralisering ...

Läs mer

Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes

Tomas Persson | Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes | 2008

Läs mer

Das System der kausativen Funktionsverbgefüge

Ingemar Persson | Das System der kausativen Funktionsverbgefüge. Eine semantisch-syntaktische Analyse einiger verwandter Konstruktionen | 1975

Film i stadens tjänst

Film i stadens tjänst

Erik Florin Persson | Film i stadens tjänst. Göteborg 1938–2015 | 2021

Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Johan III och Nova ordinantia

Roland Persson | Johan III och Nova ordinantia | 1973

Staat und Manufaktur im römischen Reiche

Axel W. Persson | Staat und Manufaktur im römischen Reiche | 1923

Report on the anthropometrics of the skeletons from the early medieval cemetery in Löddeköpinge (Scania, S. Sweden). The Löddeköpinge Investigation V

O Persson, E Persson | Report on the anthropometrics of the skeletons from the early medieval cemetery in Löddeköpinge (Scania, S. Sweden). The Löddeköpinge Investigation V

Anthropological report on the Mesolithic graves from Skateholm, Southern Sweden. I. Excavation Seasons 1980–1982

Ove Persson, Evy Persson | Anthropological report on the Mesolithic graves from Skateholm, Southern Sweden. I. Excavation Seasons 1980–1982

Götter auf Erden

Heike Peter | Götter auf Erden. Hethitische Rituale aus Sicht historischer Religionsanthropologie | Almqvist & Wiksell International | 2004

Läs mer

The making of the Mariam Mosque

The making of the Mariam Mosque

Jesper Petersen | The making of the Mariam Mosque. Serendipities and structures in the production of female authority in Denmark | 2020

Läs mer

Effects of Meditation on Respiration and the Temporal Lobes

Yvonne Petersson Bouin | Effects of Meditation on Respiration and the Temporal Lobes. An Exploratory and Meta-Analytic Study | 2000

Läs mer

Experimental Archaeology

Experimental Archaeology

Bodil Petersson, Lars Erik Narmo (red.) | Experimental Archaeology. Between Enlightenment and Experience | 2011

The project Experimental Archaeology – Between Enlightment and Experience has created a network of researchers and archaeologists with experience from the fields of experimental archaeology and public communication. It has been obvious that experimental archaeology has lived its own ...

Läs mer

Att återupptäcka det glömda

Att återupptäcka det glömda

Bodil Petersson, Påvel Nicklasson (red.) | Att återupptäcka det glömda. Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden | 2012

Läs mer

Arkeologi och identitet

Arkeologi och identitet

Bodil Petersson, Peter Skoglund (red.) | Arkeologi och identitet | 2008

De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten. Det finns inget självklart svar på ...

Läs mer

Arkeologi och samhälle

Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.) | Arkeologi och samhälle | 2009

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av humaniora i ...

Läs mer

The Highest Force Hypothesis

The Highest Force Hypothesis

David Petersson | The Highest Force Hypothesis. Subordination in Swedish | 2014

This study discusses subordination in Swedish from the perspective of three construction types that involve clauses that have traditionally been notoriously difficult to classify as unambiguous main or subordinate clauses: "embedded V2"-constructions, direct speech constructions, and ...

Läs mer

Studien über die indogermanische Heteroklisie

Herbert Petersson | Studien über die indogermanische Heteroklisie | 1921

Läs mer

Studier i Läsebok för folkskolan

Studier i Läsebok för folkskolan

Inga-Lisa Petersson | Studier i Läsebok för folkskolan | 1992

Inga-Lisa Petersson presenterar här två studier kring tillkomsten av Läsebok för folkskolan. Läseboken var en pedagogisk angelägenhet av nationell betydelse. Den kom ut 1868 och blev läst i både folkskola och läroverk. "Läseboken och den svenska industrialiseringen" lyfter fram en ...

Läs mer

Kyrkan, folket och dopet

Kjell Petersson | Kyrkan, folket och dopet. En studie av barndopet i svenska kyrkan | 1977

Åkallan och åminnelse

Kjell Petersson | Åkallan och åminnelse. Nattvarden i mötet mellan luthersk tradition och ekumenisk teologi | 2000

Lagspråk och samhällsutveckling

Lagspråk och samhällsutveckling

Gertrud Pettersson | Lagspråk och samhällsutveckling. Studier över svenskt lagspråk efter 1734 | 1992

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria

Studier i svensk språkhistoria

Gertrud Pettersson (red.) | Studier i svensk språkhistoria | 1988

Läs mer

Kupolbyggnader med falska valv

Kupolbyggnader med falska valv

Johan Pettersson | Kupolbyggnader med falska valv. En undersökning över primitivt byggnadsskick i Medelhavsområdet och Nordvästeuropa med utgångspunkt från västsvenskt material | 1954

Läs mer

Reklamsvenska

Gertrud Pettersson | Reklamsvenska. Studier över varumärkesannonser från 1950- och 60-talen | 1974

Political slang 1759–1850

Uno Philipson | Political slang 1759–1850 | 1941

Seger åt Tibet!

Åse Piltz | Seger åt Tibet! Den tibetanska diasporan och den religiösa nationen | Almqvist & Wiksell International | 2005

Läs mer

Insikt och närvaro

Insikt och närvaro

Katarina Plank | Insikt och närvaro. Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness | Makadam | 2011

Bilden av buddhism som en introspektionens och fridens religion har i mångt och mycket präglats av kolonisatörernas, teosofernas, de tidiga västerländska akademikernas och konvertiternas egna tolkningar och framställningar. Det finns därför, bland både meditationslärare och allmänhet, ...

Läs mer

Nordiska studier

Nordiska studier

Christer Platzack, Ulf Teleman (red.) | Nordiska studier. Femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax. Festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996 | 1996

Läs mer

Ambiguous Endeavours. The Evolution of the Melodramatic Mode in Polish Holocaust Narratives from Hanna Krall to "The Aftermath".

Ambiguous Endeavours. The Evolution of the Melodramatic Mode in Polish Holocaust Narratives from Hanna Krall to "The Aftermath".

Anita Pluwak | Ambiguous Endeavours. The Evolution of the Melodramatic Mode in Polish Holocaust Narratives from Hanna Krall to "The Aftermath". | 2015

Läs mer

La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

Anna Ponnert | La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores. | 2014

Läs mer

Resilience and Religion in a Forced Migration Context

Resilience and Religion in a Forced Migration Context

Selma Porobic | Resilience and Religion in a Forced Migration Context. A narrative study of religiousness as a resilience factor in dealing with refugee experiences from a post-migration perspective of Bosnian refugees in Sweden | Övriga – filosofi och religion | 2012

Läs mer

Sisters rejoice

Lilian Portefaix | Sisters rejoice. Paul's letter to the Philippians and Luke-Acts as seen by first century Philippian women | 1988

Metaphors and monsters

Paul A. Porter | Metaphors and monsters. A literary-critical study of Daniel 7 and 8 | 1983

Social Neoliberalism through Urban Planning

Social Neoliberalism through Urban Planning

Johan Pries | Social Neoliberalism through Urban Planning. Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985 | Övriga – historia och arkeologi | 2017

Läs mer

A Rhythm that Connects my Heart with God

A Rhythm that Connects my Heart with God

Martina Prosén | A Rhythm that Connects my Heart with God. Worship, Ritual and Pentecostal Spirituality as Theology | Övriga – filosofi och religion | 2021

Läs mer

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Eric Pudney | Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681 | Övriga – språk och litteratur | 2016

Läs mer

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Eric Pudney | Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681 | 2019

This is a study of the representation of witches in early modern English drama, organised around the themes of scepticism and belief. It covers the entire early modern period, including the Restoration, and pays particular attention to three plays in which witchcraft is central: The ...

Läs mer

The Northumbrian burr

Christer Påhlsson | The Northumbrian burr. A sociolinguistic study | 1972

Har tal- och skriftspråk olika grammatiker? mfl

Ulf Teleman, Jan Svensson, Åke Pettersson, Christer Platzack | Har tal- och skriftspråk olika grammatiker? mfl | 1983

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15