Samtliga volymer ...

Handel och vandel

Handel och vandel

Solveig Fagerlund | Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 1680–1709 | 2002

Vika typer av sociala relationer var kvinnor i en tidig-modern stad inblandade i? Vilka bjöd man in som dopfaddrar till sina barn? Vilka var man skyldig pengar? Vilka grälade och slogs man med? Hur skilde sig kvinnors sociala relationsmönster från mäns? Hur skilde sig kvinnors ...

Läs mer

Studier över ägonamn i sydvästra Värmland

Birgit Falck-Kjällquist | Studier över ägonamn i sydvästra Värmland | 1973

Fornsvenska upplevarverb

Fornsvenska upplevarverb

Cecilia Falk | Fornsvenska upplevarverb | 1997

Läs mer

Studier i svensk språkhistoria 8

Studier i svensk språkhistoria 8

Cecilia Falk, Lars-Olof Delsing (red.) | Studier i svensk språkhistoria 8 | 2005

Läs mer

Att gestalta en region

Att gestalta en region

Jesper Falkheimer | Att gestalta en region. Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund | Makadam | 2004

När Öresundsbron invigdes år 2000 nådde förväntningarna på dansk-svensk integration sin kulmen. Prognoser och framtidsspekulationer haglade. Nyhetsbrev, reklamkampanjer, webbplatser och konferenser producerades på löpande band. Öresundsbron förenade Öresundsregionen. Öresundsregionen ...

Läs mer

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Sara Farshchi | Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings. Words, pictures and sentences | Övriga – språk och litteratur | 2019

Läs mer

Liemannen, Thanatos och dödens ängel

Carl Fehrman | Liemannen, Thanatos och dödens ängel. Studier i 1700- och 1800-talens litterära ikonologi | 1957

Läs mer

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Carl Fehrman | Litteraturhistorien i Europaperspektiv. Från komparatism till kanon | 1999

Carl Fehrman, professor emeritus i litteraturhistoria med poetik, tar i denna bok ett samlat grepp över det vetenskapsområde som i vårt land kallats allmän och jämförande litteraturhistoria. Huvudvikten i framställningen har lagts vid insatser från de länder som inom komparatismens ...

Läs mer

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Carl Fehrman | Vinglas och timglas i Bellmans värld | 1995

Under sin femtioåriga forskarbana har Carl Fehrman återvänt till Bellman och 1700-talets sällskapsvisa, bland annat i Vin och flickor och Fredmans stråke. I den nya Bellmanboken står, som titeln antyder, dryckes- och dödstematiken i centrum. Fehrman har här samlat elva studier där han ...

Läs mer

Kyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning

Carl Fehrman | Kyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning | 1954

Slips, Thoughts and Actions

Slips, Thoughts and Actions

Cathrine Victoria Felix | Slips, Thoughts and Actions | Övriga – filosofi och religion | 2015

t is possible to disagree on nearly everything when it comes to human agency. Nonetheless, certain things are written in stone. One thinks. One acts. One makes mistakes. My focus in this dissertation is on these three simple facts and the relation between them. I am fascinated by the ...

Läs mer

Universal Burdens

Universal Burdens

Anthony Fiscella | Universal Burdens. Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore | 2015

Läs mer

Ad experimentum

Christer Fjordevik | Ad experimentum. En observation och analys av Andra Vatinkankonciliets diakonatreform med särskild hänsyn till det förnyade diakonatets identitets- och legitimitetsproblematik | 1998

Order and Adornment

Order and Adornment

Peder Flemestad | Order and Adornment. The Role of Dress in Plutarch | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

Echoing Texts

Gunilla Florby | Echoing Texts. George Chapman's Conspiracy and Tragedy of Charles Duke of Byron | 2004

Läs mer

The margin speaks

The margin speaks

Gunilla Florby | The margin speaks. A study of Margaret Laurence and Robert Kroetsch from a post-colonial point of view | 1997

Läs mer

The painful passage to virtue

The painful passage to virtue

Gunilla Florby | The painful passage to virtue. A study of George Chapman’s The tragedy of Bussy D’Ambois and The revenge of Bussy D’Ambois | 1982

Läs mer

Broken Technologies

Broken Technologies

Fernando Flores Morador | Broken Technologies. The Humanist as Engineer. Ver. 2.0 | Övriga – kulturvetenskaper | 2011

Läs mer

After Capitalism: Cyborgism

Fernando Flores | After Capitalism: Cyborgism | Övriga – kulturvetenskaper | 2015

Läs mer

Después Del Capitalismo: El Modernismo (Ciborgismo).

Fernando Flores | Después Del Capitalismo: El Modernismo (Ciborgismo). | Övriga – kulturvetenskaper | 2013

Läs mer

Enciclopedia de las tecnologías rotas

Fernando Flores | Enciclopedia de las tecnologías rotas. El humanista como ingeniero | Övriga – kulturvetenskaper | 2011

Läs mer

Från Rudbeck till Mandelbrot

Från Rudbeck till Mandelbrot

Fernando Flores | Från Rudbeck till Mandelbrot. Identifikation, imitation och komparation i nutidsvetenskap | 2004

Läs mer

Mellan åsikt och vittnesbörd

Mellan åsikt och vittnesbörd

Fernando Flores | Mellan åsikt och vittnesbörd. Amerika och Västerlandets arkaiska rötter | 2004

Läs mer

Postmodernism and the Digital Era

Postmodernism and the Digital Era

Fernando Flores | Postmodernism and the Digital Era | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

Läs mer

The Big Bang of History

The Big Bang of History

Fernando Flores | The Big Bang of History. Visualism in Technoscience | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Läs mer

Teaching, Learning, and Student Output

Teaching, Learning, and Student Output

Anna Flyman Mattsson | Teaching, Learning, and Student Output. A Study of French in the Classroom | 2003

Läs mer

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Anna Flyman Mattsson, Catrin Norrby (red.) | Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts | 2013

This volume brings together current linguistic research in a range of pre-dominantly multilingual contexts. The authors draw on data from different languages and speech communities around the world, and together the chapters offer a broad picture of language acquisition, development ...

Läs mer

Apostasy and reform in the revelations of St. Birgitta

Ingvar Fogelqvist | Apostasy and reform in the revelations of St. Birgitta | 1993

Och det blev ljus

Och det blev ljus

Bengt Forkman | Och det blev ljus. Hur MAX-lab kom till, växte upp och blev stort | 2001

Läs mer

La piratería textual

La piratería textual

Anna Forné | La piratería textual. Un estudio hipertextual de Son vacas, somos puercos y El médico de los piratas de Carmen Boullosa | 2001

Läs mer

An early church in a pluralistic society

Tord Fornberg | An early church in a pluralistic society. A study of 2 Peter | 1977

Publik i perspektiv

Publik i perspektiv

Malena Forsare, Anja Mølle Lindelof (red.) | Publik i perspektiv. Teaterarbete i Öresundsregionen | Makadam | 2013

Två teaterpjäser uppförda av fyra teatrar på tre scener och i ett tält, i tre länder, på flera nordiska språk – att kalla projektet Teaterdialog Öresund för en avancerad övning i dialog, samarbete och samordning är ingen överdrift. Ett gemensamt incitament för projektet har varit ...

Läs mer

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (red.) | Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani | 2017

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner mer idag än ...

Läs mer

Interpretive Functions of Adjectives in English

Interpretive Functions of Adjectives in English

Helena Frännhag | Interpretive Functions of Adjectives in English. A Cognitive Approach | 2013

This book presents a theoretical discussion of the creation of meaning in language, with special focus on the functions that adjectives fulfil in this process. The discussion rests on a dynamic view of meaning and interpretation, according to which there are no fixed linguistic ...

Läs mer

Mikaelidagens predikan

Ingemar Franck | Mikaelidagens predikan | 1973

Revelation taught

Eskil Franck | Revelation taught. The paraclete in the Gospel of John | 1985

Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet

Karl-Erik Frandsen, Jens Chr. V. Johansen (red.) | Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet | 2003

"Kristi ämbete"

"Kristi ämbete"

Tomas Fransson | "Kristi ämbete" Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan | Artos & Norma | 2006

Läs mer

Middle English Surnames of Occupation 1100-1350

Gustav Fransson | Middle English Surnames of Occupation 1100-1350. With an Excursus on Toponymical Surnames | 1935

Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska.

Vivan Franzén | Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska. | Övriga – språk och litteratur | 2002

Läs mer

Radio

Radio

Elin Franzén | Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium | 2021

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som upplevt fenomen ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

A Danish teacher's manual of the mid-fifteenth century

A Danish teacher's manual of the mid-fifteenth century

Britta Olrik Frederiksen, John Bergsagel, Inge Skog (red.) | A Danish teacher's manual of the mid-fifteenth century. (Cod. AM 76,8⁰). Vol. 2, Commentary and essays | 2008

Läs mer

ETN:JOB

ETN:JOB

Cecilia Fredriksson, Håkan Jönsson (red.) | ETN:JOB | 2008

Läs mer

Framtidskuster

Framtidskuster

Cecilia Fredriksson, Mia Larson (red.) | Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen | 2013

Kustområdena kring Kattegatt, Skagerack och Öresund befinner sig i olika faser av en dynamisk omvandlingsprocess som tar sig olika uttryck i olika regionala kontexter. I varje geografiskt område finns erfarenheter som kan berika de övriga områdena. Genom att jämföra situationen i ...

Läs mer

Kretslopp av data

Kretslopp av data

Johan Fredrikzon | Kretslopp av data. Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker | 2021

När började Sverige digitaliseras? Och vilka blev följderna? Kretslopp av data handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

Johan Frid | Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody | 2003

Läs mer

Thematic Issue: Paul Ricœur in Dialogue with Theology and Religious Studies’

Patrik Fridlund (red.) | Thematic Issue: Paul Ricœur in Dialogue with Theology and Religious Studies’ | 2015

Läs mer

An English fourteenth century Apocalypse version with a prose commentary

Elis Fridner | An English fourteenth century Apocalypse version with a prose commentary. Edited from MS Harley 874 and ten other MSS | 1961

Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke

Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke

Wiveca Friman | Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke | 2003

Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke behandlar barndomsskildringarna Regnbågen har bara åtta färger (1986) och Medan regnbågen bleknar (1989) samt ungdomsromanerna Vilja växa (1994), Vi kallar honom Anna (1987) och Klara papper är ett måste (1998). Till sviten ...

Läs mer

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Fritz-Anton Fritzson | Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory | Övriga – filosofi och religion | 2014

Läs mer

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

Ulrica Fritzson | "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld | Övriga – filosofi och religion | 2017

Hur kan det vara så att ett antal förövare, dömda för bland annat mord, berättar om befriande och mänskliggörande erfarenheter då de mött sina brottsoffer och erkänt sin skuld inför dem? Kan det verkligen vara befriande att konfrontera sina egna destruktiva och omänskliga handlingar? ...

Läs mer

Vid brunnen

Vid brunnen

Selma Frode Kristensen | Vid brunnen. En kulturbild från sekelskiftet | 1966

Läs mer

In unitatem fidei

In unitatem fidei

Per Frostin (red.) | In unitatem fidei. Festskrift till Per Erik Persson | 1989

Läs mer

Teologi som befriar

Per Frostin | Teologi som befriar. Efterlämnade texter | 1994

Läs mer

Opdragelse og diagnosticering

Opdragelse og diagnosticering

Bolette Frydendahl Larsen | Opdragelse og diagnosticering. Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup Pigehjem 1908-1940 | 2020

“Hun maa anses for at være et psykisk degenereret Individ (Psykopat) med et særligt kleptomant Præg.“ Sådan konkluderede en læge i 1932, efter at have foretaget en mentalundersøgelse af 18-årige Lily, der var anbragt på Vejstrup Pigehjem, Danmarks første statslige opdragelsesanstalt ...

Läs mer

Siljansområdets fäbodbygd

John Frödin | Siljansområdets fäbodbygd | 1925

Organizational Trust

Organizational Trust

Matteo Fuoli | Organizational Trust. Discourse Analytical and Experimental Perspectives | Övriga – språk och litteratur | 2017

Läs mer

Das Pater noster in der Messe

Ingemar Furberg | Das Pater noster in der Messe | 1968

Två uppsatser om språkbrukets informalisering

Eva Mårtensson, Cecilia Falk | Två uppsatser om språkbrukets informalisering | 1987

The limits of the religious community

Göran Forkman | The limits of the religious community. Expulsion from the religious community within the Qumran sect, within Rabbinic Judaism, and within primitive Christianity | 1972

The verb 'to be' in Middle English

Gösta Forsström | The verb 'to be' in Middle English. A survey of the forms | 1948

Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning

Carl-Gösta Frithz | Till frågan om det s.k. Helgeandshusmissalets liturgihistoriska ställning | 1976

Survey of spoken English

Jan Svartvik, Mats Eeg-Olofsson, Oscar Forsheden, Bengt Oreström, Cecilia Thavenius (red.) | Survey of spoken English. Report on research 1975–81 | 1982

Tro och helgelse

Björn Fyrlund | Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning | 1999

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15