Samtliga volymer ...

Fonematiska studier i skånska dialekter

Åke Hansson | Fonematiska studier i skånska dialekter | 1969

PATRISTICA NORDICA III

Per Beskow, Gösta Hallonsten (red.) | PATRISTICA NORDICA III. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 22–25 augusti 1989. Religio 32 | 1990

Le Coco du dada

Sven Åke Heed | Le Coco du dada. Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. Texte et représentation | 1983

Bussen är budskapet

Bussen är budskapet

Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich (red.) | Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet | 2012

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Anders Håkansson | Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv | 2017

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer ...

Läs mer

Syntaktisk variation och förändring

Syntaktisk variation och förändring

David Håkansson | Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska | 2008

Läs mer

Teacher talk

Teacher talk

Gisela Håkansson | Teacher talk. How teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language | 1987

Läs mer

Seeing the Word

Seeing the Word

Håkan Håkansson | Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism | 2001

The British polymath John Dee (1527-1609) is one of the most fascinating personalities of the early modern era. A notorious magician and alchemist, as well as a respected scientist and mathematician at the court of Elizabeth I, he challenges our traditional view of the Renaissance ...

Läs mer

Civilreligion med ett mänskligt ansikte

Paula Håkansson | Civilreligion med ett mänskligt ansikte. President Václav Havels tankar om individ, religion och samhälle | 2002

Läs mer

Konsulerna och exporten 1905-1921

Stefan Håkansson | Konsulerna och exporten 1905-1921. Ett "Government failure"? | 1989

Läs mer

La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

Sandra Håkansson | La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera | 2014

Läs mer

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Sara Håkansson | Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot | 2009

Time and again in George Eliot’s novels, from Adam Bede to Daniel Deronda, the narrator speaks directly to the reader. Ranging from quiet presumptions of assent (‘it is well known that...’) to downright admonitions (‘[i]f you think it is incredible… I will ask you to use your power of ...

Läs mer

Fler fynd i centrum

Fler fynd i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra | 2003

I Fler fynd i centrum presenteras fjorton nya materialstudier från undersökningarna i Uppåkra. Kapitlen är skrivna på skandinaviska språk, engelska och tyska.

Läs mer

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Birgitta Hårdh (red.) | Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra | 2010

I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en försummad kategori, och bokens ...

Läs mer

Fynden i centrum

Fynden i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra | 1999

Läs mer

Silver in the Viking Age

Silver in the Viking Age

Birgitta Hårdh | Silver in the Viking Age. A regional-economic study | 1996

Läs mer

The Perm´/Glazov rings

The Perm´/Glazov rings

Birgitta Hårdh | The Perm´/Glazov rings. Contacts and Economy in the Viking Age between Russia and the Baltic Region | 2016

A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the ...

Läs mer

Uppåkra - centrum och sammanhang

Uppåkra - centrum och sammanhang

Birgitta Hårdh (red.) | Uppåkra - centrum och sammanhang | 2001

Läs mer

Folk, fä och fynd

Folk, fä och fynd

Birgitta Hårdh, Lars Larsson (red.) | Folk, fä och fynd | 2013

Denna tolfte volym av Uppåkrastudier behandlar tre teman, som avspeglas i bokens titel: bebyggelse och kommunikation, lämningar av människor och djur samt föremål. Dessa teman är fördelade på tio artiklar. Fyra artiklar behandlar fynd, ofta framtagna genom metalldetektering men också ...

Läs mer

Väst om öst

Hans Hägerdal | Väst om öst. Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen | 1996

Läs mer

Kultur X

Kultur X

Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson (red.) | Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning | 2019

2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, för oss ...

Läs mer

Artefakter – arkeologiska ting

Anders Högberg | Artefakter – arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv | 2000

Läs mer

Nordiska universitetskulturer

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (red.) | Nordiska universitetskulturer | 1998

Man kan tala om en universitetskultur i ungefär samma mening som en företagskultur eller en politisk kultur. I den här skriften undersöks nationella akademiska sedvänjor, ideal och traditioner som gör sig gällande inom högskolorna i ett land – utvecklingen av en nationell akademisk ...

Läs mer

Utmanad av ondskan

Utmanad av ondskan

Per Höjeberg | Utmanad av ondskan. Den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945 | 2011

Läs mer

Utmaningarna mot demokratins skola

Utmaningarna mot demokratins skola

Per Höjeberg | Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945 | 2016

”Demokratins skola” är ett begrepp som de svenska lärarna flitigt använde sig av under 1900-talet för att beteckna den skola som de så stolt hade byggt upp. Under mellankrigstiden utsattes den dock för två stora utmaningar, den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. Denna ...

Läs mer

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Axel Hörlen | Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad | 1962

Läs mer

"Mitt hems gränser vidgades"

"Mitt hems gränser vidgades"

Kari Haarder Ekman | "Mitt hems gränser vidgades" En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet | Makadam | 2010

Under hela 1800-talet pågick ett arbete för närmare kulturella förbindelser mellan Sverige, Norge och Danmark. Det var ett nytt sätt att se på grannländerna: man betonade likheterna i språk och historia istället för att fokusera på krig och gamla oförrätter. För vissa kom ...

Läs mer

Perspectives on lexical acquisition in a second language

Perspectives on lexical acquisition in a second language

Kirsten Haastrup, Åke Viberg (red.) | Perspectives on lexical acquisition in a second language | 1998

Läs mer

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Eva Haettner Aurelius | Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg | Övriga – språk och litteratur | 1985

Birger Sjöbergs Fridas Bok publicerades 1922, och innehöll sådana ännu älskade visor som "Den första gång jag såg dig" och "Bleka Dödens minut". Visorna hade tillkommit under lång period, ca 1905-1921, och i avhandlingen dateras de femtio visor som Sjöberg avsåg för Fridas Bok, som ...

Läs mer

Inför lagen

Inför lagen

Eva Haettner Aurelius | Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer | Övriga – språk och litteratur | 1996

Kvinnor som berättade om sina egna liv skapade därmed också några av de få vittnesbörd vi har från äldre tider om kvinnlig självsyn och kvinnligt språk. Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer undersöker den äldre kvinnliga självbiografin i ...

Läs mer

Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 - 1989. En bibliografi

Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 - 1989. En bibliografi

Eva Haettner Aurelius, Lisbeth Larsson, Christina Sjöblad | Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 - 1989. En bibliografi | Övriga – språk och litteratur | 1991

I självbiografier och dagböcker skriver individen sin egen historia. Här finns berättelser om den dolda vardag, det privata liv och de enskildas reflektioner som såväl historisk som etnologisk och sociologisk forskning under de senaste decennierna kommit att intressera isig alltmer ...

Läs mer

Gates and gods

Tina Haettner Blomquist | Gates and gods. Cults in the city gates of Iron Age Palestine. An investigation of the archaeological and biblical sources | 1999

A passing power

Sigurdur Hafthórsson | A passing power. An examination of the sources for the history of Aram-Damascus in the second half of the ninth century B.C. | 2006

Coram deo

Hallvard Hagelia | Coram deo. Spirituality in the Book of Isaiah, with particular attention to faith in Yahweh | 2001

Numbering the stars

Hallvard Hagelia | Numbering the stars. A phraseological analysis of Genesis 15 | 1994

Modern Genes

Modern Genes

Niclas Hagen | Modern Genes. Body, Rationality and Ambivalence | 2013

The main objective of this ethnological compilation thesis is to investigate the linkage between everyday life with a genetic disease and intrinsic patterns of modernity. The thesis is based upon four individual articles each addressing the everyday experience Huntington’s disease. ...

Läs mer

Tro - upplevelse - språk

Tro - upplevelse - språk

Dick A. R. Haglund | Tro - upplevelse - språk. Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi | 1990

Läs mer

Historical motifs in the Psalms

Erik Haglund | Historical motifs in the Psalms | 1984

ETN:HOJ

ETN:HOJ

Charlotte Hagström, Lars-Eric Jönsson (red.) | ETN:HOJ | 2009

Läs mer

Tankar om träd

Tankar om träd

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm | Tankar om träd. En etnologisk studie av människors berättelser om träds betydelser | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

Läs mer

ETN:TÅG

ETN:TÅG

Charlotte Hagström, Karin Gustavsson, Markus Idvall (red.) | ETN:TÅG | 2019

Läs mer

ETN:LUF

ETN:LUF

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm, Göran Sjögård (red.) | ETN:LUF. Folklivsarkivet i Lund 100 år | 2013

Läs mer

The Medal in Early Modern Sweden

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller | The Medal in Early Modern Sweden. Significances and Practices | 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can ...

Läs mer

Framtidens fragmentering

Framtidens fragmentering

Karl Haikola | Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet | Övriga – historia och arkeologi | 2023

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den ...

Läs mer

Natursyner och natursynder

Natursyner och natursynder

Lars Haikola | Natursyner och natursynder. En kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund | 1985

Läs mer

Sedentariness during the Stone Age of Northern Sweden

Ove Halén | Sedentariness during the Stone Age of Northern Sweden. In the light of the Alträsket site, c. 5000 B.C., and the Comb Ware site Lillberget, c. 3900 B.C. Source critical problems of representativity in archaeology | 1994

Self-Knowledge/Self-Regulation/Self-Control: A Ubiquitous Computing Perspective

Lars Hall | Self-Knowledge/Self-Regulation/Self-Control: A Ubiquitous Computing Perspective | 2003

Läs mer

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Andreas Hallberg | Case Endings in Spoken Standard Arabic | 2016

Läs mer

Islamisk predikan på ljudkassett

Philip Halldén | Islamisk predikan på ljudkassett. En studie i retorik och fonogramologi | 2001

Läs mer

The good things in life

Roland Hallgren | The good things in life. A study of the traditional religious culture of the Yoruba people | 1988

The vital force

Roland Hallgren | The vital force. A study of Àṣẹ in the traditional and neo-traditional culture of the Yoruba people | 1995

Östkyrkan förr och nu

Östkyrkan förr och nu

Gösta Hallonsten (red.) | Östkyrkan förr och nu. Studier i den ortodoxa traditionen | 1991

Läs mer

Not the Whole Story

Not the Whole Story

Gunilla Hallonsten | Not the Whole Story. The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland | 2012

Läs mer

Sarah Coakley - A Symposium

Gösta Hallonsten (red.) | Sarah Coakley - A Symposium | 2009

Läs mer

Studies in Old English fractured ea

Henning Hallqvist | Studies in Old English fractured ea | 1948

Making Enemies

Making Enemies

Isak Hammar | Making Enemies. The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory | Övriga – historia och arkeologi | 2013

The last era of the Roman Republic is known for its fierce political rivalries. Within a crumbling system, individuals strove for supremacy on the battlefield—and on the speaker’s platform. In the political culture of the late Roman Republic, a politician was by definition an orator. ...

Läs mer

Liberalteologi och kyrkopolitik

K.g. Hammar | Liberalteologi och kyrkopolitik. Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906- omkr. 1920 | 1972

Exposed

Exposed

Mia-Marie Hammarlin | Exposed. Living with scandal, rumour, and gossip | 2019

This book illuminates the personal experience of being at the centre of a media scandal. The existential level of that experience is highlighted by means of the application of ethnological and phenomenological perspectives to extensive empirical material drawn from a Swedish context. ...

Läs mer

Schuldlos schuldig sein

Schuldlos schuldig sein

Gunvor Hammarskjöld | Schuldlos schuldig sein. Zur Schuld und Freiheit in Hermann Kants Roman "Der Aufenthalt" | 1990

Läs mer

Two Quests for Unity

Two Quests for Unity

Bruno Hamnell | Two Quests for Unity. John Dewey, R. G. Collingwood, and the Persistence of Idealism | 2021

Two Quests for Unity investigates the persistence of idealist philosophy in Anglo-America during the first half of the nineteenth century through a study of Robin George Collingwood (1889–1943) and John Dewey (1859–1952). By focusing on an English and an American philosopher, this ...

Läs mer

Lärarstudenters digitala studievardag

Lärarstudenters digitala studievardag

Fredrik Hanell | Lärarstudenters digitala studievardag. Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning | 2019

Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala ...

Läs mer

Medeltida stadsaristokrati

Medeltida stadsaristokrati

Kenth Hansen | Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer | 2020

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolkningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle. Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras ...

Läs mer

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Bo Hansson | Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod | 1991

Läs mer

I ett andetag

I ett andetag

Kristofer Hansson | I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina ...

Läs mer

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Karl F. Hansson | Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 | 1950

Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk fram till ...

Läs mer

ETN:KRY

ETN:KRY

Kristofer Hansson, Malin Ideland, Fredrik Nilsson (red.) | ETN:KRY | 2007

Läs mer

Fokus på arbetarhistoria

Fokus på arbetarhistoria

Lars Hansson (red.) | Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2011 | 2013

Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2011 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare på det arbetarhistoriska fältet. Antologin ger en bild av aktuell arbetarhistorisk forskning utifrån skilda perspektiv och på olika teman. Vi får ...

Läs mer

Aristocratic Landscape

Aristocratic Landscape

Martin Hansson | Aristocratic Landscape. The Spatial ideology of the Medieval Aristocracy | 2006

This book is a comparative study of how the aristocracy in Western Europe organised space and landscape inside and adjacent to their residences. It discusses examples from Britain, France, Germany and Scandinavia concentrated in the period c. 800-1500. The overall aim is to search ...

Läs mer

Huvudgårdar och herravälden

Huvudgårdar och herravälden

Martin Hansson | Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid | 2001

Under medeltiden var frälset en privilegierad grupp i samhället. Genom att gå i kungens tjänst som riddare och väpnare slapp man betala skatt. Den lokale fräl-semannen var samtidigt lokalsamhällets makthavare. Ett av de svenska landskap som var speciellt rikt på frälsemän var Småland. ...

Läs mer

Jarlens residens

Martin Hansson | Jarlens residens. Gammal och ny arkeologi på Hultaby borg | 2000

Läs mer

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Petra Hansson | Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish | 2003

Läs mer

Not Just Any Water

Sidsel Hansson | Not Just Any Water. Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy | 2001

Läs mer

Agundaborg och Källarholmen

Martin Hansson | Agundaborg och Källarholmen. Två medeltida “borgar” i Småland. Rapport över arkeologiska undersökningar av Agundaborg, RAÄ 39, Agunnaryd socken och Källarholmen, RAÄ 31, Ryssby socken, Ljungby kommun, Kronobergs län | 1999

Sheer Edge

Karin Hansson | Sheer Edge. Aspects of Identity in David Malouf ’s Writing | 1991

The unstable manifold

Karin Hansson | The unstable manifold. Janet Frame’s challenge to determinism | 1996

The warped universe

Karin Hansson | The warped universe. A study of imagery and structure in seven novels by Patrick White | 1984

Skydda vår natur!

Desirée Haraldsson | Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utveckling | 1987

Läs mer

En stad - tre världar

En stad - tre världar

Brita Hardenby | En stad - tre världar. En studie i sunt förnuft och kulturmönster | 1981

Läs mer

Konfirmasjonen i reformasjonstiden

Bjarne Hareide | Konfirmasjonen i reformasjonstiden. En undersøkelse av den lutherske konfirmasjon i Tyskland 1520-1585 | 1966

The journey toward Ariel

The journey toward Ariel

Nancy D. Hargrove | The journey toward Ariel. Sylvia Plath’s poems of 1956–1959 | 1994

Läs mer

Asking for a meaning

Lars Hartman | Asking for a meaning. A study of 1 Enoch 1-5 | 1979

Prophecy interpreted

Lars Hartman | Prophecy interpreted. The formation of some jewish apocalyptic texts and of the eschatological discourse Mark 13 par. | 1966

Aspects on the Johannine literature

Lars Hartman, Birger Olsson (red.) | Aspects on the Johannine literature. Papers presented at a conference of Scandinavian New Testament exegetes at Uppsala, June 16-19, 1986 | 1987

Designing for Peer Learning

Designing for Peer Learning

Åsa Harvard Maare | Designing for Peer Learning. Mathematics, Games and Peer Groups in Leisure-time Centers | 2015

Läs mer

1800-talets mediesystem

1800-talets mediesystem

Jonas Harvard, Patrik Lundell (red.) | 1800-talets mediesystem | 2010

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat ...

Läs mer

Alla tiders språk

Alla tiders språk

Inger Haskå, Carin Sandqvist (red.) | Alla tiders språk. En vänskrift till Gertrud Pettersson november 1999 | 1999

Läs mer

Studier över bestämdhet i attributförsedda nominalfraser

Inger Haskå | Studier över bestämdhet i attributförsedda nominalfraser. Uttryckstyperna "det vida hav", "vida havet" osv. i svensk poesi 1500-1940 | 1972

Samuel Schultze och hans Svenskt lexicon

Samuel Schultze och hans Svenskt lexicon

Sture Hast | Samuel Schultze och hans Svenskt lexicon | 1990

Läs mer

En ny teknik gör entré

En ny teknik gör entré

Gunnel Hedberg | En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige | 2018

Läs mer

Epistola de vita et passione Domini nostri und Regula Augustini in mittelniederdeutschen Fassungen

Lydia Hedberg (red.) | Epistola de vita et passione Domini nostri und Regula Augustini in mittelniederdeutschen Fassungen. Diözesanarchiv, Trier, MS. 45 | 1954

The syncope of the Old English present endings

Johannes Hedberg | The syncope of the Old English present endings. A dialect criterion | 1945

Ingmar Bergman

Ingmar Bergman

Erik Hedling (red.) | Ingmar Bergman. An Enduring Legacy | 2021

This unique collection focuses on the work of legendary Swedish filmmaker Ingmar Bergman. Written in the wake of the centenary of Bergman's birth in 2018, the volume aims to combine new approaches to Bergman's films and writings with more traditional analyses. Established themes such ...

Läs mer

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder

Erik Hedling, Mats Jönsson (red.) | Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen | 2008

Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle. I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings begravning och gamla HSB-filmer, ...

Läs mer

Theorier om verklig diktning

Theorier om verklig diktning

Erik Hedling, Birger Hedén, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen, Helena Nilsson (red.) | Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung | 2008

I antologin Theorier om verklig diktning samsas texter av mer än trettio litteratur- film- och konstforskare. Det handlar i de allra flesta fall om litteratur i alla dess former, men även om film, konst och musik. Texterna spänner över ett vitt fält, från lokal till global ...

Läs mer

Regional aesthetics

Regional aesthetics

Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson (red.) | Regional aesthetics. Locating Swedish media | 2010

The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Internet. The nineteen contributors ...

Läs mer

Osteologisk undersökning av samiskt skelett (JLM 280 18) från Gransjö vid Ohredahke sameby, Frostviken socken, Jämtland

Osteologisk undersökning av samiskt skelett (JLM 280 18) från Gransjö vid Ohredahke sameby, Frostviken socken, Jämtland

Therese Hedlund | Osteologisk undersökning av samiskt skelett (JLM 280 18) från Gransjö vid Ohredahke sameby, Frostviken socken, Jämtland | 2011

Läs mer

Etymologische Studien zum althochdeutschen

N. Otto Heinertz | Etymologische Studien zum althochdeutschen | 1927

Läs mer

The Rudder of the Church

The Rudder of the Church

David Heith-Stade | The Rudder of the Church. A Study of the Theory of Canon Law in the Pedalion | Övriga – filosofi och religion | 2014

Läs mer

Ansgarskulten i Norden

Sven Helander | Ansgarskulten i Norden | 1989

Den medeltida Uppsalaliturgin

Sven Helander | Den medeltida Uppsalaliturgin. Studier i helgonlängd, tidegärd och mässa | 2001

Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder

Sven Helander | Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder | 1957

Hjärtats skrifter

Hjärtats skrifter

Jon Helgason | Hjärtats skrifter. En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim | 2007

Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. I denna studie granskas brevkulturens funktion och betydelse för det epistemiska ...

Läs mer

Järnålderns Skåne

Järnålderns Skåne

Bertil Helgesson | Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner | 2002

Läs mer

Forskaren och personen Gordon Childe

Bertil Helgesson, Mikael Jardbrink | Forskaren och personen Gordon Childe | 1985

Ein Wegelebener Psalter vom Jahre 1345

Brita Hellenius | Ein Wegelebener Psalter vom Jahre 1345. Trierer Dombibl. Ms. 51 | 1944

Das Visionenbuch des Hermas als Apokalypse

David Hellholm | Das Visionenbuch des Hermas als Apokalypse. Formgeschichtliche und texttheoretische studien zu einer literarischen Gattung. Band 1. Methodologische Vorüberlegungen und makrostrukturelle Textanalyse | 1980

"Who are you to tell us our history?"

Kristina Hellner Taylor | "Who are you to tell us our history?" Kultur och religion i hawaiianers möte med amerikansk mission | 2007

Läs mer

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Jan Arvid Hellström | Spelet om morgonandakterna 1978-1981. Radioföretag, religionsredaktion och samfundsopinion i ett litet radiospel om programideologi, programpolitik, kanalkonkurrens och beslutsfunktioner. En "case study" | 1984

Läs mer

Hymnologi - en forskning med framtid?

Hymnologi - en forskning med framtid?

Jan-Arvid Hellström, Sven-Åke Selander | Hymnologi - en forskning med framtid? | 1982

Läs mer

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Michaela Helmbrecht | Wirkmächtige Kommunikationsmedien. Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte | 2011

Denna avhandling handlar om vendel- och vikingatida bilder av människor. Kan man identifiera bilderna med figurer som är kända från mytologin eller sagorna? Hur användes bilder under denna period? Vilka funktioner hade de? På vilka typer av föremål uppträder de? Genom redogörelsen för ...

Läs mer

Arrendatorer och professorer

Karin Helmer | Arrendatorer och professorer. Lunds universitets jordegendomar under 325 år | 1993

Läs mer

The Literary Construction of the Universe

The Literary Construction of the Universe

Daniel Helsing | The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy | 2019

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet ...

Läs mer

Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

Paul Hemeren | Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion | 2008

Läs mer

Minnet och minnandet i litteraturen

Minnet och minnandet i litteraturen

Peter Henning, Eva Haettner Aurelius (red.) | Minnet och minnandet i litteraturen. Föreläsningar hållna vid ett symposium den 26 april 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet | 2014

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möjligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat sätt gått förlorat? Frågan om minnet och det att minnas har sedan urminnes tider intresserat poeter, filosofer och forskare, och att ...

Läs mer

Aspektualität ohne Aspekt?

Aspektualität ohne Aspekt?

Henrik Henriksson | Aspektualität ohne Aspekt? Progressivität und Imperfektivität im Deutschen und Schwedischen | Almqvist & Wiksell International | 2006

Läs mer

Roots and Routes

Roots and Routes

Katalin Henriksson | Roots and Routes. Life stories of exiled Hungarian women in Sweden | Övriga – språk och litteratur | 2016

How do people shape a life in exile? What does nation or homeland mean in such a life situation, and how is the inevitable social and moral turbulence – embedded in the migrant’s biography – employed and interpreted by the migrant herself? This book addresses these issues ...

Läs mer

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Johan Herbertsson | Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989. | Universus | 2016

Boken handlar om den särskilda gudstjänst som i lag var påbjuden under mer än 300 år. Före rättegång skulle det förrättas en gudstjänst där alla berörda var skyldiga att närvara. Efter utgången av 1989 är rättegångsgudstjänsten inte längre påbjuden. Men när började den? Hur ...

Läs mer

"We can make new history here"

"We can make new history here"

Katarzyna Herd | "We can make new history here" Rituals of producing history in Swedish football clubs | 2018

This dissertation investigates how history is produced, what roles it plays, and what forms it takes in four Swedish football clubs – AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and Malmö FF. These clubs all have long rich histories. They were established more than one hundred years ago and ...

Läs mer

The interplay of social science and personal belief in Gordon W. Allport's psychology of religion

Jan Hermanson | The interplay of social science and personal belief in Gordon W. Allport's psychology of religion | 1997

Lyksalighedens øer

Lyksalighedens øer

Gunilla Hermansson | Lyksalighedens øer. Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik | Makadam | 2010

Romantiske lyksalighedsøer er tekster, der sætter poesien som en central del af forestillingen om et lyksaligt refugium, et længslernes mål, en himmel – og der er påfaldende mange af den slags ”øer” i dansk og svensk romantik, fra 1810’erne og frem til midten af århundredet. Med disse ...

Läs mer

Ett möte

Ett möte

Gunilla Hermansson, Mads Nygaard Folkmann (red.) | Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog | Makadam | 2008

Det dröjde innan huvudpersonerna inom svensk och dansk litterär romantik fick upp ögonen för varandra. Visserligen sneglade man under 1800-talets första årtionden åt förehavandena i grannlandet, men den direkta kontakten mellan danska och svenska romantiska författare och kritiker var ...

Läs mer

”En allians av något slag”

”En allians av något slag”

Mikael Hermansson | ”En allians av något slag”. Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954 | 2018

I En allians av något slag ger Mikael Hermansson ny kunskap om den sällan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv på det stora, svenska skiftet under 1900-talet – från en tysk kultursfär till en anglosaxisk. Redan vid slutet av ...

Läs mer

El uso de la forma en RA con valor no-subjuntivo en el español moderno

Ingrid Hermerén | El uso de la forma en RA con valor no-subjuntivo en el español moderno | 1992

English for sale

Lars Hermerén | English for sale. A study of the language of advertising | 1999

On modality in English

Lars Hermerén | On modality in English. A study of the semantics of the modals | 1978

Profession med tradition

Elisabeth Herner | Profession med tradition. Teknisk-kvalitativ analys av den äldre bronsålderns spiralornamentik, dess central- och lokalproduktion | 1987

Israel och Hellas

Israel och Hellas

Sten Hidal | Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria | 1988

Läs mer

Mellan tid och evighet

Mellan tid och evighet

Sten Hidal, Lars Haikola, Stig Norin (red.) | Mellan tid och evighet. Festskrift till Bo Johnson | 1994

Läs mer

Interpretatio Syriaca

Sten Hidal | Interpretatio Syriaca. Die Kommentare des Heiligen Ephräm des Syrers zu Genesis und Exodus mit besonderer Berücksichtigung ihrer auslegungsgeschichtlichen Stellung | 1974

De förrådda kämparna

De förrådda kämparna

Emma Hilborn | De förrådda kämparna. Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917 | 2008

De förrådda kämparna handlar om radikalerna i den ungsocialistiska rörelsen i Sverige i början på 1900-talet. Emma Hilborn presenterar här en djup och originell historievetenskaplig undersökning av ungsocialisternas föreställningsvärld. Med fokus på deras identitetsformering ...

Läs mer

Mot ljuset

Mot ljuset

Emma Hilborn, Johan A Lundin (red.) | Mot ljuset. En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse | 2019

Läs mer

Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010

Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010

Mette Hildeman Sjölin | Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010 | 2020

A childless couple look for an alternative life project; three sisters argue about their senile father; a young student struggles with his tricky family situation and an attitude problem. Appropriations, adaptations and productions from the decades around the turn of the millennium ...

Läs mer

Limited and universal salvation

Sven Hillert | Limited and universal salvation. A text-oriented and hermeneutical study of two perspectives in Paul | 1999

Skandinavism

Skandinavism

Magdalena Hillström, Hanne Sanders (red.) | Skandinavism. En rörelse och en idé under 1800-talet | 2014

Skandinavismen, den politiska rörelse som präglade Sverige, Danmark och Norge under första hälften av 1800-talet, gick i graven för 150 år sedan. Eller rättare sagt: det var vad man sade då, 1864, efter Danmarks nederlag mot Preussen när Sverige inte kom till undsättning. Den ...

Läs mer

Webbens vägar

Webbens vägar

Jan Hinderson | Webbens vägar. Om webbjournalistikens etablering och utveckling vid tre svenska regionala och lokala dagstidningar 1995-2013 | Övriga – mediehistoria | 2013

Läs mer

"... under forvandlingens lov"

Synnøve Hinnaland Stendal | "... under forvandlingens lov" En analyse av stortingsdebatten om kvinnelige prester i 1930-årene. | 2003

Läs mer

Hilding Pleijel symposium

Hilding Pleijel symposium

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis (red.) | Hilding Pleijel symposium. 19 oktober 1893-19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum | 1995

Läs mer

Jesus the True Leader

Jesus the True Leader

Daniel Hjort | Jesus the True Leader. The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew | Övriga – filosofi och religion | 2018

The purpose of the present study is to understand and clarify how Jesus is presented as a leader in the Gospel of Matthew. The usage of common leadership terms in reference to Jesus early in the story, the biographical genre of Matthew, and the consistently negative portrayal of other ...

Läs mer

Från kärleksverksamhet till läkande miljö

Karl-Anders Hjortskull | Från kärleksverksamhet till läkande miljö. Diakonins ställning i kyrka och samhälle 1951-1975 | 1981

Det skjulte kjønn

Tove Hjørungdal | Det skjulte kjønn. Patriarkal tradisjon og feministisk visjon i arkeologien belyst med fokus på en jernalderkonekst | 1991

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Greta Hofsten (red.) | Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur. Artiklar av Gustaf Wingren | 1991

Läs mer

The text of 2 Chronicles 1-16

Kjell Hognesius | The text of 2 Chronicles 1-16. A critical edition with textual commentary | 2003

De nordiska anger-namnen

De nordiska anger-namnen

Gösta Holm | De nordiska anger-namnen | Övriga – språk och litteratur | 1991

Läs mer

Religiösa runtexter. 3, Kvinnebyamuletten

Gösta Holm, Ivar Lindquist (red.) | Religiösa runtexter. 3, Kvinnebyamuletten. Ett tydningsförslag efter författarens efterlämnade manuskript | 1987

Läs mer

Early Verbs in Child Swedish

Lisa Holm | Early Verbs in Child Swedish. A Diary Study on Two Boys. Part I, Verbs Spurts and the Grammar Burst | 2010

Boken utgör första delen i en bred empirisk studie över tidiga verb i svenskt barnspråk. Undersökningen baseras på dagboksmaterial. I boken visas hur barnen tillägnar sig verb i två tydliga spurter, en strax efter ett och ett halvt års ålder och en strax efter två års ålder. Den andra ...

Läs mer

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Lisa Holm | Framtidsuttrycken i svenskans temporala system | 1997

Läs mer

Svenskans aktionsarter

Svenskans aktionsarter

Lisa Holm | Svenskans aktionsarter. En analys med särskild inriktning på förhållandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens. | 1995

Läs mer

Texter och kontexter

Texter och kontexter

Claes-Göran Holmberg | Texter och kontexter. Samtal med 15 amerikanska litteraturforskare | 1994

Läs mer

Reaching for the Stars

Reaching for the Stars

Gustav Holmberg | Reaching for the Stars. Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940 | 1999

What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections ...

Läs mer

Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use

Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use

Nils Holmberg | Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use. A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction | Övriga – mediehistoria | 2016

Eye-tracking gives us a rare opportunity to look at the world through someone else’s eyes. In this dissertation we are looking at online advertising through the eyes of children aged 9 and 12 years. These children are surfing the world wide web to gather information, to play games, or ...

Läs mer

A treatise on the unity and trinity of God by Israel of Kashkar (d. 872)

Bo Holmberg (red.) | A treatise on the unity and trinity of God by Israel of Kashkar (d. 872). Introduction, edition and word index | 1989

Den skånska öresundskustens medeltid

Rikard Holmberg | Den skånska öresundskustens medeltid | 1977

Kyrkobyggnad, kult och samhälle

Rikard Holmberg | Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna | 1990

Paul and power

Bengt Holmberg | Paul and power. The structure of authority in the primitive church as reflected in the Pauline epistles | 1978

A parametric grammar of Seediq

A parametric grammar of Seediq

Arthur Holmer | A parametric grammar of Seediq | 1996

Läs mer

Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics

Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics

Arthur Holmer, Jan-Olof Svantesson, Åke Viberg (red.) | Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics. Vol 1 -2 | 2001

Läs mer

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Disa Holmlander | Estrategias de atenuación en español L1 y L2. Estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos | 2011

Läs mer

Den främmande förförerskan

Den främmande förförerskan

Ivo Holmqvist (red.) | Den främmande förförerskan | Makadam | 2013

Hur uppstod den speciella magin i Karen Blixens »fantastiske fortællinger«? Hur såg den samtida svenska publiken på Blixens författarskap, gåtfulla person och äventyrliga liv? Och varför fick hon aldrig Nobelpriset? Professor Ivo Holmqvist har sammanställt ett brett urval svenska ...

Läs mer

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

Ivo Holmqvist (red.) | H. C. Andersens underbara resor i Sverige | Makadam | 2005

För att fira H.C. Andersens 200-årsdag 2005 utgav Centrum för Danmarksstudier och Makadam förlag denna bok, där tolv svenska och två danska författare och forskare skriver om hans förbindelser med Sverige och svenskarna förr och nu. H. C. Andersen var en av sin tids stora resenärer ...

Läs mer

Markers and meanings in Paul

Jonas Holmstrand | Markers and meanings in Paul. An analysis of 1 Thessalonians, Philippians, and Galatians | 1997

Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind.

Jana Holsanova | Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind. | 2001

Läs mer

Framing the Subjects

Framing the Subjects

Karin Hongsaton Zackari | Framing the Subjects. Human Rights and Photography in Contemporary Thai History | Övriga – historia och arkeologi | 2020

Läs mer

Beiträge zur Sprache und Kritik Tertullians

Heinrich Hoppe | Beiträge zur Sprache und Kritik Tertullians | 1932

Läs mer

A Landscape of Left-Overs

A Landscape of Left-Overs

Anne-Christine Hornborg | A Landscape of Left-Overs. Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada | Almqvist & Wiksell International | 2001

Läs mer

Tonal perception in speech

Tonal perception in speech

David House | Tonal perception in speech | 1990

Läs mer

Es-Clefts und det-Clefts

Stefan Huber | Es-Clefts und det-Clefts. Zur Syntax, Semantik und Informationsstruktur von Spaltsätzen im Deutschen und Schwedischen. | Almqvist & Wiksell International | 2002

Läs mer

Perspectives on fixedness

Jean Hudson | Perspectives on fixedness. Applied and theoretical | 1998

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Axel Hultman | Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv | 2012

Läs mer

Barnet - han eller den?

Tor G Hultman | Barnet - han eller den? Om genuskongruens vid ordet barn i gymnasisters språkbruk | 1990

Den ofärdiga vetenskapen

Den ofärdiga vetenskapen

Isak Hyltén-Cavallius | Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor | 2018

En brist på konsensus i litteraturvetenskapen, gällande såväl det litterära forskningsobjektets grundläggande egenskaper som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga, har varit påtaglig sedan 1960-talet. Det är även allmänt bekant att denna brist ...

Läs mer

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Mats Hyvönen, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Massmedieproblem. Mediestudiets formering | 2015

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt i ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Bildkompendium för AK 001. Bronsåldern

Inger Håkansson | Bildkompendium för AK 001. Bronsåldern | 1990

Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur

Inger Håkansson | Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av social struktur | 1985

Foteviken – handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

Birgitta Hårdh | Foteviken – handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog | 1983

Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för AK 001

Birgitta Hårdh | Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för AK 001 | 1985

Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för ARK 021

Birgitta Hårdh | Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för ARK 021 | 1993

Trade and exchange in prehistory

Birgitta Hårdh (red.) | Trade and exchange in prehistory. Studies in honour of Berta Stjernquist | 1988

Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden

Birgitta Hårdh | Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden | 1976

Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog

BIrgitta Hårdh, Kenneth Jonsson | Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog | 1986

Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age

B Hårdh, B Wyszomirska Werbart (red.) | Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age | 1992

In quest of the kingdom

Alf Härdelin (red.) | In quest of the kingdom. Ten papers on medieval monastic spirituality | 1991

"Herren är mitt ibland oss"

Boel Hössjer Sundman | "Herren är mitt ibland oss" En analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 | 2006

Glossar till Codex AM 291, 4:to

Ludvig Larsson | Sture Hast (red.) | Glossar till Codex AM 291, 4:to. (Jómsvíkinga saga) | 1956

The Seege of Troye

Gösta Hofstrand | The Seege of Troye. A study in the intertextual relations of the Middle English romance The "Seege or Batayle of Troye" | 1936

En diskussion om sta-namnen

Gösta Holm (red.) | En diskussion om sta-namnen. Förhandlingar vid symposium i Lund 1963 | 1967

Epoker och prosastilar

Gösta Holm | Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria | 1967

Om s-passivum i svenskan

Gösta Holm | Om s-passivum i svenskan. Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan | 1952

James Douglas on English pronunciation c. 1740

Börje Holmberg | James Douglas on English pronunciation c. 1740 | 1956

Die Übersetzung von Aquila

Kyösti Hyvärinen | Die Übersetzung von Aquila | 1977

Der Vokalismus der Stammsilben in Johannes Marienwerders "Leben der heiligen Dorothea von Montau"

Åke Högberg | Der Vokalismus der Stammsilben in Johannes Marienwerders "Leben der heiligen Dorothea von Montau" | 1981

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15