Samtliga volymer ...

Smidda järnkors

Christian Aarsrud | Smidda järnkors. En studie i folklig formbildning | 1982

Läs mer

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson | Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen | 2019

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elev-engagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin ...

Läs mer

Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

Anders Ackfeldt | Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture | 2019

Läs mer

The Political Theology of Malcolm X

The Political Theology of Malcolm X

Anders Ackfeldt, Emin Poljarevic (red.) | The Political Theology of Malcolm X | 2020

Läs mer

Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

Mathilda Adie | Female Quest in Christina Stead's For Love Alone | 2004

Läs mer

Den ståndaktiga nationalstaten

Mikael af Malmborg | Den ståndaktiga nationalstaten. Sverige och den västeuropeiska integrationen 1945-1959 | 1994

Läs mer

Griftetalet mellan trostolkning och livstydning

Jan-Olof Aggedal | Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologisk studie. | 2003

Läs mer

Kyrka - universitet - skola

Kyrka - universitet - skola

Jan-Olof Aggedal, Carl-Gustaf Andrén, Anna J. Evertsson (red.) | Kyrka - universitet - skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven-Åke Selander | 2000

Läs mer

Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen

Sigurd Agrell | Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen | 1928

Läs mer

Runornas talmystik och dess antika förebild

Sigurd Agrell | Runornas talmystik och dess antika förebild | 1927

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Bo Ahlberg | Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt. Själavårdsbrev 1805–1821 | Arken | 2000

Läs mer

Socialdemokratisk kyrkosyn

Lennart Ahlbäck | Socialdemokratisk kyrkosyn. En studie i socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979–1996 | 2003

Die Kölner Bibel-Frühdrucke

Tage Robert Ahldén | Die Kölner Bibel-Frühdrucke. Entstehungsgeschichte, Stellung im niederdeutschen Schrifttum | 1937

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | 2012

Läs mer

Personaliserad nutrition och etik

Personaliserad nutrition och etik

Jennie Ahlgren | Personaliserad nutrition och etik. En empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull | 2014

Läs mer

The "New Negro" in the Old World

Lena Ahlin | The "New Negro" in the Old World. Culture and Performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen | 2006

Läs mer

Lund – medeltida kyrkometropol

Lund – medeltida kyrkometropol

Per-Olov Ahrén, Anders Jarlert (red.) | Lund – medeltida kyrkometropol. Symposium i samband med ärkestiftet Lunds 900-årsjubileum, 27–28 april 2003 | Arcus förlag | 2004

Läs mer

Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition

Per-Olov Ahrén | Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition | 1964

Languages in contrast

Languages in contrast

Karin Aijmer, Bengt Altenberg, Mats Johansson (red.) | Languages in contrast. Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994 | 1996

Läs mer

Researcher, Traveller, Narrator

Researcher, Traveller, Narrator

Johanna Akujärvi | Researcher, Traveller, Narrator. Studies in Pausanias' Periegesis | Almqvist & Wiksell International | 2005

'As one has crossed a river called Dirce after the wife of Lycus… there are ruins of Pindar’s house and a sanctuary of Meter Dindymene… Their custom is to open the sanctuary on one single day every year. I managed to arrive on this day, and I saw the statue itself and the throne, both ...

Läs mer

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

Johanna Akujärvi, Jerker Blomqvist, Karin Blomqvist (red.) | DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature. Papers presented at Colloquium Balticum XVI (Lund, November 6–9, 2018) | 2021

Läs mer

History and the gods

Bertil Albrektson | History and the gods. An essay on the idea of historical events as divine manifestations in the ancient Near East and in Israel | 1967

Samvete och samvetsfrihet

Samvete och samvetsfrihet

Mats Aldén | Samvete och samvetsfrihet. En analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet. | 2002

Läs mer

Stiftskyrkans förnyelse

Lars Aldén | Stiftskyrkans förnyelse. Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920 | 1989

Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola

Viktor Aldrin | Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola | 2018

Lojaliteten, prostarna, språket

Lojaliteten, prostarna, språket

Stig Alenäs | Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Läs mer

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Åsa Alftberg | Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana uppfattningar ...

Läs mer

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen för de ...

Läs mer

Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914

Imants Alksnis | Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914. En studie i effektiv propaganda | 1983

Läs mer

Upplevelsens poetik

Upplevelsens poetik

Anna Alm | Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940 | 2012

Läs mer

Also darüber lässt sich ja streiten!

Also darüber lässt sich ja streiten!

Maria Alm | Also darüber lässt sich ja streiten! Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln | Almqvist & Wiksell International | 2007

Läs mer

Americanitis

Americanitis

Martin Alm | Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939 | Nordic Academic Press | 2003

USA är ett land som de flesta svenskar hade en uppfattning om - ofta starkt positiv eller negativ - långt före den 11 september 2001. Syftet med denna avhandling är att undersöka den svenska synen på USA under perioden 1900-1939. Detta har gjorts genom analyser av politisk, ekonomisk ...

Läs mer

Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan

Hans Almer | Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare | 1999

Herdar på Korsika

Herdar på Korsika

Gunnar Alsmark | Herdar på Korsika | 1979

Läs mer

Migration och tillhörighet

Migration och tillhörighet

Gunnar Alsmark, Bolette Moldenhawer, Tina Kallehave (red.) | Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien | Makadam | 2007

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet. Forskarna i denna bok – ...

Läs mer

Experiencing Landscapes

Experiencing Landscapes

Karin Altenberg | Experiencing Landscapes. A Study of Space and Identity in Three Marginal Areas of Medieval Britain and Scandinavia | 2003

A study of space and identity in three marginal areas of medieval Britain and Scandinavia. Experiencing Landscapes is a study of new ways of exploring the medieval landscapes of south-west Britain and Scania (southern Sweden) building on recent developments in prehistoric ...

Läs mer

Prosodic patterns in spoken English

Bengt Altenberg | Prosodic patterns in spoken English. Studies in the correlation between prosody and grammar for text-to-speech conversion | 1987

The genitive v. the of-construction

Bengt Altenberg | The genitive v. the of-construction. A study of syntactic variation in 17th century English | 1982

Brain Talk

Brain Talk

Kai Alter, Merle Horne, Magnus Lindgren, Mikael Roll, Janne von Koss Torkildsen (red.) | Brain Talk. Discourse with and in the brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund, June 2008 | Övriga – språk och litteratur | 2009

Läs mer

The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden

Carl-Axel Althin | The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden | 1954

Historiemedvetande på prov

Historiemedvetande på prov

Fredrik Alvén | Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia | 2011

Läs mer

The religious trend in secular Scottish school-books 1858–1861 and 1873–1882

Ellen Alwall | The religious trend in secular Scottish school-books 1858–1861 and 1873–1882. With a survey of the debate on education in Scotland in the middle and late 19th century | 1970

Qusta ibn Luqa On Numbness

Lena Ambjörn | Qusta ibn Luqa On Numbness. A Book on Numbness, Its Kinds, Causes and Treatment According to the Opinion of Galen and Hippocrates. Edition, Translation and Commentary | Almqvist & Wiksell International [distributör] | 2000

Läs mer

Nuclear Intonation in Swedish

Nuclear Intonation in Swedish

Gilbert Ambrazaitis | Nuclear Intonation in Swedish. Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German | 2009

Läs mer

Revival and communication

Arne Bugge Amundsen (red.) | Revival and communication. Studies in the history of Scandinavian revivals, 1700–2000 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Läs mer

Att finna meningen i ett historieprov

Att finna meningen i ett historieprov

Lars Andersson Hult | Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande | 2012

Läs mer

Perinatal death as a pastoral problem

Astrid Andersson Wretmark | Perinatal death as a pastoral problem | 1993

Performing search

Performing search

Cecilia Andersson | Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People | 2021

Läs mer

En moral för hela världen?

Dan-Erik Andersson | En moral för hela världen? En analys av Hans Küngs Projekt Weltethos | 2006

Läs mer

How It All Relates

How It All Relates

Henrik Andersson | How It All Relates. Exploring the Space of Value Comparisons | Övriga – filosofi och religion | 2017

This thesis explores whether the three standard value relations, “better than”, “worse than” and “equally as good”, exhaust the possibilities in which things can relate with respect to their value. Or more precisely, whether there are examples in which one of these relations is not ...

Läs mer

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Läs mer

Torp och backstugor i Länghem

Torp och backstugor i Länghem

Hans Andersson | Torp och backstugor i Länghem. En studie av bebyggelsens förändringar från 1600-talet till början av 1900-talet. | 2007

Studien behandlar utvecklingen av den obesuttna bebyggelsen i Länghems socken från 1600-talet till 1900-talet, dvs torp och backstugor. Socknen har både säterier och bondejord, vilket resulterar i olikartad utveckling i olika delar av socknen. Det är därigenom möjligt att också ...

Läs mer

Medeltiden och arkeologin

Medeltiden och arkeologin

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier | 2011

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid. Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet ...

Läs mer

Visions of the Past

Visions of the Past

Hans Andersson, Peter Carelli, Lars Ersgård (red.) | Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology | 1997

Läs mer

Kungahälla

Hans Andersson, Kristina Carlsson, Maria Vretemark (red.) | Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia | Bohusläns museum; | 2001

Läs mer

Outland Use in Preindustrial Europe

Outland Use in Preindustrial Europe

Hans Andersson, Lars Ersgård, Eva Svensson (red.) | Outland Use in Preindustrial Europe | 1998

Läs mer

Erik XIV:s engelska underhandlingar

Ingvar Andersson | Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik | 1935

Läs mer

Kvinnor mot krig

Kvinnor mot krig

Irene Andersson | Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 | 2001

Vid midsommartid 1915, mitt under brinnande världskrig, deltog över 88 000 svenska kvinnor i aktionen Kvinnornas fredssöndag. Möten över hela landet antog en resolution som krävde medling mellan de krigförande parterna för att få slut på de blodiga stridigheterna. Tjugo år senare, ...

Läs mer

Mannen med filmkameran

Mannen med filmkameran

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red.) | Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism | 1999

I den här antologin presenteras skilda aspekter av den moderna filmen och begreppet filmisk modernism. Perspektiven är många; studier av enskilda auteurer som Ingmar Bergman och Michelangelo Antonioni samsas med diskussioner kring filmljudets och filmmusikens funktioner. Vid sidan av ...

Läs mer

Möten och metamorfoser

Möten och metamorfoser

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film | 1995

Relationen mellan litteratur och andra konstarter är ett forskningsområde som tilldrar sig allt större intresse. Denna volym är ett bland många uttryck för att den interartiella forskningen befinner sig i ett dynamiskt skede. Litteraturens förhållande till musik, bildkonst och ...

Läs mer

Utsikter

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken | 1997

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym har samlats ...

Läs mer

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.) | Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier | 1997

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen. Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Läs mer

Skeptiska betraktelser

Skeptiska betraktelser

Lars Gustaf Andersson, Bengt Lewan, Gun Malmgren, Birthe Sjöberg (red.) | Skeptiska betraktelser | 1999

Under rubriken Skeptiska betraktelser har uppsatser om skilda ämnen inom ämnet litteraturvetenskap samlats. Kontexters betydelser vid litteraturanalyser diskuteras, litterarhistoriens berättande genomlyses, texter om bohemer och sjörövare får samsas med lyrikanalyser. Kvantitativa ...

Läs mer

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Läs mer

Italienska förbindelser

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.) | Italienska förbindelser | 1997

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den öfriga världen ...

Läs mer

Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden

Lars I Andersson | Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden. Skatterättvisa i och mellan kommuner | 1995

Läs mer

På historiens slagfält

På historiens slagfält

Lars M Andersson, Fabian Persson, Peter Ullgren, Ulf Zander (red.) | På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson | Övriga – historia och arkeologi | 2002

Läs mer

Skapa plats i landskapet

Skapa plats i landskapet

Magnus Andersson | Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar | 2003

Läs mer

Streetlife in Late Victorian London

Streetlife in Late Victorian London

Peter Andersson | Streetlife in Late Victorian London. The Constable and the Crowd | Övriga – historia och arkeologi | 2012

Läs mer

Language and Vision. Using visual information in real-world language situations

Richard Andersson | Language and Vision. Using visual information in real-world language situations | 2012

Läs mer

Skramle

Skramle

Sofia Andersson, Eva Svensson (red.) | Skramle. The True Story of a Deserted Medieval Farmstead | 2002

Läs mer

1878 års katekes

Nils Andersson | 1878 års katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810-1878 | 1973

Études sur la syntaxe et la sémantique du mot français "tout"

Sven Andersson | Études sur la syntaxe et la sémantique du mot français "tout" | 1954

Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021

Eva Andersson | Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021 | 1992

Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi

Eva Andersson | Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi | 1998

Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot français tout

Sven Andersson | Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot français tout | 1961

On verb complementation in written English

Evert Andersson | On verb complementation in written English | 1985

Pilgrimsmärken och vallfart

Lars Andersson | Pilgrimsmärken och vallfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien | 1989

Textilproduktion i Arkeologisk kontext

Eva Andersson | Textilproduktion i Arkeologisk kontext. En metodstudie av yngre järnåldersboplatser i Skåne | 1996

The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age

Eva Andersson | The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age | 1999

The Study of Medieval Archaeology

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | The Study of Medieval Archaeology. European symposium for Teachers of Medieval Archaeology, Lund 11–15 June 1990 | 1993

Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994

E Andersson, M Dahlgren, K Jennbert (red.) | Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994 | 1995

By, huvudgård och kyrka

Hans Andersson, Mats Anglert (red.) | By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid | 1989

Efter the Pirate Bay

Efter the Pirate Bay

Jonas Andersson, Pelle Snickars (red.) | Efter the Pirate Bay | 2010

En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk diskussion ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Från stad till land

Anders Andrén, Lars Ersgård, Jes Wienberg (red.) | Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson. | 2001

Läs mer

De septem sacramentis

De septem sacramentis

Carl-Gustaf Andrén | De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400 | 1963

Läs mer

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Mats Andrén | Children's Gestures from 18 to 30 Months | 2010

Läs mer

Determining the destiny

Gunnel André | Determining the destiny. PQD in the Old Testament | 1980

Den urbana scenen

Anders Andrén | Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark | 1985

Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid

Carl-Gustaf Andrén | Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid | 1957

Medeltiden och arkeologin

Anders Andrén (red.) | Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio | 1986

La double conscience

Christina Angelfors | La double conscience. La prise de conscience féminine chez Colette, Simone de Beauvoir et Marie Cardinal | 1989

Theory and Reality

Theory and Reality

Staffan Angere | Theory and Reality. Metaphysics as Second Science | Övriga – filosofi och religion | 2010

Läs mer

De långa schaktens arkeologi

Mats Anglert (red.) | De långa schaktens arkeologi. En utvärdering och analys av de infrastrukturella snitten genom landskapet | 1999

Kyrkor och herravälde

Mats Anglert | Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne | 1995

Human nonverbal vocalizations

Human nonverbal vocalizations

Andrey Anikin | Human nonverbal vocalizations | 2020

Läs mer

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working ...

Läs mer

Makt och religion i könsskilda världar

Makt och religion i könsskilda världar

Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina Stenqvist (red.) | Makt och religion i könsskilda världar. Religionsfilosofiska perspektiv | 2003

Läs mer

Virginity Recast

Virginity Recast

Thomas Arentzen | Virginity Recast. Romanos and the Mother of God | Övriga – filosofi och religion | 2014

he Virgin Mary has always stood out in the Christian scenery, yet in ever-changing guises. This study explores the characterization of the Virgin in the poetic works of Romanos the Melodist (ca. 490–560), the great composer of the so-called kontakion. Written for liturgical use, these ...

Läs mer

Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699

Fredrik Arfwidsson (red.) | Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699 | 1948

Läs mer

Zeno oder die Legende von den heiligen drei Königen

Anna Arfwidsson | Zeno oder die Legende von den heiligen drei Königen. Eine mittelniederdeutsche Version. Unter Benutzung sämtlicher Handschriften herausg | 1940

Lund Archaeological Review 1995

Lund Archaeological Review 1995

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1995 | 1995

Läs mer

Lund Archaeological Review 1996

Lund Archaeological Review 1996

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1996 | 1996

Läs mer

Lund Archaeological Review 1997

Lund Archaeological Review 1997

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1997 | 1997

Läs mer

Lund Archaeological Review 1998

Lund Archaeological Review 1998

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1998 | 1998

Läs mer

Lund Archaeological Review 1999

Lund Archaeological Review 1999

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1999 | 1999

Läs mer

Lund Archaeological Review 2000

Lund Archaeological Review 2000

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2000 | 2000

Läs mer

Lund Archaeological Review 2001

Lund Archaeological Review 2001

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2001 | 2001

Läs mer

Lund Archaeological Review 2002-03

Lund Archaeological Review 2002-03

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2002-03 | 2003

Läs mer

Lund Archaeological Review 2004

Lund Archaeological Review 2004

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2004 | 2004

Läs mer

Lund Archaeological Review 2005-06

Lund Archaeological Review 2005-06

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2005-06 | 2006

Läs mer

Lund Archaeological Review 2007-2008

Lund Archaeological Review 2007-2008

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2007-2008 | 2008

Läs mer

Lund Archaeological Review 2009-2010

Lund Archaeological Review 2009-2010

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2009-2010 | 2011

Läs mer

Lund Archaeological Review 2011

Lund Archaeological Review 2011

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2011 | 2012

Läs mer

Lund Archaeological Review 2012

Lund Archaeological Review 2012

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2012 | 2013

Läs mer

Lund Archaeological Review 2013

Lund Archaeological Review 2013

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2013 | 2014

Läs mer

Lund Archaeological Review 2014

Lund Archaeological Review 2014

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2014 | 2015

Läs mer

Det moraliska ifrågasättandet

Jan Arlebrink | Det moraliska ifrågasättandet. Alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård | 2004

Läs mer

The Middle English Genesis and Exodus

Olof Arngart | The Middle English Genesis and Exodus. Re-edited from MS. C.C.C.C. 444 with introduction, notes and glossary | 1968

Bönder gör politik

Peter Aronsson | Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850 | 1992

Läs mer

Skånska prästgårdar

Skånska prästgårdar

Gösta Arvastson | Skånska prästgårdar. En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring 1680-1824 | 1977

Läs mer

Imitation och förnyelse

Allan Arvastson | Imitation och förnyelse. Psalmhistoriska studier | 1971

Svensk psalm under 1900-talet

Allan Arvastson | Svensk psalm under 1900-talet. Studier beträffande psalmboksfrågan i Sverige från sekelskiftet fram till 1937 | 1959

Changing Borders

Changing Borders

Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (red.) | Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality | 2007

Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the “proper” interart institutions. It could be argued that contemporary ...

Läs mer

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as a ...

Läs mer

Kris och kultur

Kris och kultur

Mats Arvidson, Ursula Geisler, Kristofer Hansson (red.) | Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia | Övriga – kulturvetenskaper | Sekel Bokförlag | 2013

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan ...

Läs mer

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (red.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | 2015

Läs mer

Die Prädikatskongruenz im Deutschen auf den drei Stufen des schwedischen Gymnasiums

Mai Arvidsson | Die Prädikatskongruenz im Deutschen auf den drei Stufen des schwedischen Gymnasiums. Eine quantitative und qualitative Analyse schriftlicher und mündlicher Produktion | 1978

Poesier & kombinationer

Poesier & kombinationer

Mikael Askander | Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi | 2017

Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att Öijer inte bara har verkat som poet ...

Läs mer

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (red.) | Gunnar Ekelöf mellan konstarterna | 2010

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel. I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras essäer ...

Läs mer

Radical Online Video

Radical Online Video

Tina Askanius | Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement media practices | Övriga – mediehistoria | 2012

Läs mer

Humor i romantisk text

Humor i romantisk text

Jonas Asklund | Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825) | 2008

En mycket underlig blandning av högt och lågt kännetecknar de tre verk som undersöks i den här avhandlingen. I litteraturforskningen beskrivs detta drag ibland som något smaklöst och misslyckat, men det har också uppfattats som något gränslöst – som om dessa texter skulle innehålla ...

Läs mer

Friar Bacon and Friar Bungay

Kerstin Assarsson-Rizzi | Friar Bacon and Friar Bungay. A structural and thematic analysis of Robert Greene's play | 1972

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Medeltida husbyggande

Jan-Erik Augustsson (red.) | Medeltida husbyggande. Symposium i Lund, november 1989 | 1992

Der Fürbitter Israels

Erik Aurelius | Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mosebild im Alten Testament | 1988

Knowledge and Acknowledgement

Knowledge and Acknowledgement

Vahagn Avedian | Knowledge and Acknowledgement. The Politics of Memory of the Armenian Genocide | Övriga – historia och arkeologi | 2017

Läs mer

Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix

Bertil Axelson | Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix | 1941

Läs mer

Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache

Bertil Axelson | Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache | 1945

The Lord rose up from Seir

Lars Eric Axelsson | The Lord rose up from Seir. Studies in the history and traditions of the Negev and Southern Judah | 1987

Aram as the enemy friend

Carl-Johan Axskjöld | Aram as the enemy friend. The ideological role of Aram in the composition of Genesis - 2 Kings | 1998

"Begrepp om salighetens grund, ordning och medel"

Sölve Anderzén | "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" Undervisningen i en lappmarksförsamling. Jukkasjärvi församling 1744-1820 | 1992

The Alevi-Bektaşi legacy

İlhan Ataseven | The Alevi-Bektaşi legacy. Problems of acquisition and explanation | 1997

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15